BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahsen DEMİRHAN, Kevser ÖZDEMİR
İNFERTİL KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı infertil kadınların sağlık okuryazarlığı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırmaya, etik kurul izni ve hastaneden gerekli izinler alındıktan sonra başlanmıştır. Çalışma, Eylül 2021-Mart 2022 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi İnfertilite Polikliniği’ ne başvuran ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 65 gönüllü infertil kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kadınları tanıtıcı özelliklerini içeren bilgi formu, Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HLS-14) ile toplanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendilmiştir. Çalışmanın analizleri, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H testi ve Spearman korelasyon analizi ile yapılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların öğrenim durumu, sigara içme durumu, jinekolojik ameliyat öyküsü, kronik hastalık öyküsü, infertilite tipi, infertilite nedeni, infertilite öyküsü ile FertiQoL ve HLS arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (herbiri için; p>0,05). Gelir düzeyi ile FertiQoL puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). FertiQoL ve HLS toplam puan ortalamalarına göre aralarında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir (r=0,116; p>0,05). Sonuç: İnfertil kadınların yaşam kaliteleri ve sağlık okuryazarlık düzeyleri ortalamanın üstünde olduğu ve sağlık okuryazarlığının yaşam kalitesini etkilemediği bulunmuştur. Ayrıca, gelir düzeyinin, infertil kadınların yaşam kaliteleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Yaşam kalitesi, Sağlık Okuryazarlığı 


Keywords: