BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Simten GENÇ, Veli MİHMANLI
İNTRAPARTUM DÖNEMDE FETAL ORTA SEREBRAL ARTER VE UMBİLİKAL ARTERDE DOPPLER AKIM DEĞİŞİKLİKLERİ(UZMANLİK TEZİ)
 
GİRİŞ:Intrapartum dönemde fetusun değerlendirilmesi, obstetrinin önemli bir parçasıdır. Antepartum fetal dopplerin yaygın olarak kullanılmasına karşın, intrapartum takipte bu yöntemi kullanan sınırlı sayıda çalışma vardır.Çalışmamızdaki amaç,intrapartum dönemde fetal doppler bulgularını değerlendirmek ve fetal kompansasyon sonucu oluşabilecek fizyolojik değişiklikler ile patolojik bulguları ayırdetmektir. MATERYAL VE METOD: 2001 Şubat- Ağustos ayları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran ve 36. gestasyonel hafta üzeri doğum yapan 60 gebe prospektif çalışma kapsamına alındı. İlk incelemede, latent fazda, kontraksiyon yokken umbilikal arter(UA) ve fetal orta serebral arterde (MCA) Sistol/Diastol (S/D) ,Rezistans indeksi ( RI )ve Pulsatilite indeksi (PI) değerleri kaydedildi. İnduksıyon amacıyla 41 olguda oksitosin,19 olguda misoprostol kullanıldı Aktif fazda kollum açıklığı 5 cm. üzerine çıktığı zaman, kontraksiyon öncesi ve kontraksiyonun maksimum olduğu sırada tüm olgularda renkli doppler sonografi tekrarlandı. Oksitosin ve misoprostol grubunda doğumun tüm evrelerinde doppler indeksleri ve dalga formu değişiklikleri karşılaştırıldı.Paired t test kullanıldı.. BULGULAR: Latent faz ve aktif fazın kontraksiyonlu dönemi karşılaştırıldığında aktif fazda misoprostol grubunda MCA PI de anlamlı artış ,oksitosin grubunda da MCA nın tüm doppler indekslerinde artış oldu. Aktif fazda kontraksiyon öncesi ve kontraksiyon sırasında ölçüm yapıldığında hem misoprostol grubunda hem de oksitosin grubunda kontraksiyonla MCA nın tüm doppler indekslerinde anlamlı artış izlendi.Oluşan bu değişiklikler fetal prognozu olumsuz etkilemedi. SONUÇ:İntrapartum dönem nispeten uzun bir süreç olduğu için fetusun akut kardiyovaskuler kompansasyon mekanizması yanında ,anneden fetusa oksijen ve enerji taşıyan uteroplasental birimin de yeterli olması gerekir. Doppler akım değişikliklerinin ,fetusun değişen stres ortamına bir cevabı olduğu,fetal prognozu olumsuz yönde etkilemediği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: İntrapartum doppler, Umbilikal arter,Fetal orta serebral arter,Misoprostol,Oksitosin 


Keywords: