BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ceylan KIRMACI, İbrahim KALE
İZOLE FALLOP TÜPÜ TORSİYONU: SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK İKİ VAKA BİLDİRİMİ
 
Giriş İzole fallop tüpü torsiyonu çok nadir görülmekle birlikte, sıklıkla reprodüktif dönemde ve nadiren gebelikte ve postmenapozal kadınlarda gelişebilir. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi genelde pelvik ağrı, bulantı, kusma, ateş veya taşikardi gibi semptomlarla başvurmaktadır. Burada birisi postmenopozal dönemde asemptomatik, diğeri reprodüktif dönemde semptomatik iki izole tubal torsiyon vakası sunulacaktır. Olgu: 66 yaşında, gravida 12, parite 9, abortus 3 ve 15 yıldır menapozda olan kadın hastanın rutin jinekolojik muayenesinde postmenapozal endometrial kalınlık artışı izlendi. Yapılan örnekleme sonucu endometrial polip ve polip üzerinde fokal atipili endometrial hiperplazi gelmesi üzerine laparoskopik histerektomi ve bilateral salpingooferektomi yapıldı. İntraoperatif bakıda uterus, bilateral over ve sağ tuba normalken; sol tuba izole olarak torsiyone izlendi (Resim 1 ve 2). Olgu: 36 yaşında, gravida 3, parite 2, abortus 1 olan kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Batın muayenesinde sol alt kadranda yaygın hassasiyet, rebound ve defans mevcuttu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sol over torsiyonu ön tanısıyla laparoskopi planlandı. İntraoperatif bakıda uterus, bilateral overler ve sağ tuba normal görünümdeydi. Sol tubadan kaynaklı yaklaşık 15 cm kistik, torsiyone ve nekrotik tubal doku izlendi (Resim 3). Batında yaygın pıhtılı serbest mayi mevcuttu. Usulüne uygun sol salpenjektomi yapıldı. Tartışma Torsiyone tubanın nekroza gitmemesi için tanının ilk 24 saatte konularak opere edilmesi fallop tüpünün korunma şansını artırmaktadır. İzole fallop tüpü torsiyonunun tanı ve tedavisinde altın standart cerrahidir. Genç hastalarda fertiliteyi korumak için detorsiyon yapılabilir. Fertilitesini tamamlamış veya nekroze vakalardaysa genellikle tercih edilen tedavi salpenjektomidir. Sonuç İzole fallop tüpü torsiyonu çok nadir görülmesi, bulgularının nonspesifik olması nedeniyle tanısı genellikle gecikir. Özellikle genç hastalarda fallop tüpü nekroza gitmediyse tubayı korumak için her zaman salpenjektomi öncesi detorsiyona şans verilmelidir. ORCID NO: 0000-0002-2815-4461

Anahtar Kelimeler: Tubal torsiyon, Fertilite, Salpenjektomi, Detorsiyon, Fallop tüpü. 


Keywords: