BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali AKDOĞAN
KADIN ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ EPIDURAL ANALJEZI ILE VAJINAL DOĞUM YÖNTEMINE TUTUM VE TERCIHLERININ DIĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI ILE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Her geçen gün artarak devam eden sezaryen doğum oranları tüm dünya için medikososyal bir sorundur. Sağlık çalışanlarında da yüksek olan bu oranda, çalışma alanlarının ve klinik pratiklerin de etkisi olduğu bir gerçektir. Kadın anestezi çalışanları gibi anestezi ve cerrahi uygulamaları sıklıkla gören ve uygulayanlar ile bu uygulamaları yapmayan sağlık çalışanlarının, tıbbi endikasyonların dışında, doğum yöntemine bakışı farklı olabilir. Amaç: Bu çalışmada kadın anestezi çalışanlarının ile diğer sağlık çalışanlarının ilk gebeliklerinde vaginal yolla veya sezaryen ile doğum yöntemlerinden hangisini tercih ettiklerinin nedenleriyle birlikte araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 117 kadın anestezi çalışanı ve 131 diğer sağlık çalışanı bu araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların yaşı, mesleği ve ilk doğumlarındaki doğum yöntemi sorgulanmıştır. Ayrıca vaginal yolla veya sezaryen ile doğum yöntemi tercihlerinin nedenleri, birden fazla cevap verebilecekleri şekilde, anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ve meslekleri arasında bir fark bulunamamıştır. Tüm katılımcıların %55.4’i ilk doğumlarında sezaryen doğum şeklini tercih etmiş iken kalan %44.6’si normal doğumu tercih etmiştir. Kadın anestezi çalışanlarının sezaryen doğumu tercih etme oranı (%62.1) ameliyathane dışında çalışanların oranından ( %48.1) daha fazla bulunmuştur (p<0.001). Sezaryen doğum tercih nedeni olarak “bebeği riske atmamak” seçeneği anestezi çalışanlarında ameliyathane dışı çalışanlarından istatistiksel olarak daha fazladır. Normal doğum tercih nedeni olarak “daha fizyolojik olması”, “anestezi ve ameliyat korkusu”, “erken iyileşme ve bebeği erken emzirebilme isteği” anestezi çalışanlarına göre istatistiksel olarak daha fazladır. Sonuç: Anestezi ve cerrahi işlemlerini bilmek, uygulamak ve her gün görmek bu uygulamaların basit, riskleri düşük ve de konforlu bir doğum yöntemi olduğu düşüncesini uyandırmış ve sezaryen oranını arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Şekli, Sezaryen, Epidural Analjezi, Anne İsteği, Kadın Anestezi Çalışanları 


Keywords: