BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şadiye ÖZCAN, Nurcan KIRCA
KADIN-DOĞUM SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN/ EBELERİN MİZAH TARZLARI NASILDIR?
 
Amaç: Mizah, en genel tanımı ile olaylar ve durumların eğlenceli yönünü görebilme becerisidir. Terapötik mizah gülümsemenin ve kahkahanın gücünün hastaları iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılmasıdır. Mizahı hasta tedavisinin odağı olarak belirlemek hastaların gülümsemesine sebep olur, onlara çare olur, umut olur, tedavi süreçlerini olumlu olarak etkiler. Bu araştırmanın amacı kadın-doğum servisinde hemşirelerin/ebelerin mizah tarzlarının nasıl olduğunu, mizah tarzlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmaktır. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte çalışmadır. Araştırmanın verileri 1 Nisan- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında herhangi bir kriter olmaksızın Türkiye’nin doğusunda iki hastanenin kadın doğum servisinde çalışan 52 hemşireden/ebeden Mizah Tarzları Ölçeği kullanılarak toplandı. Bu ölçek 7’li Likert tipinde olup 32 sorudan oluşmaktadır. Ölçek, mizah tarzlarını kendini geliştirici mizah, katılımcı mizah, kendini yıkıcı mizah ve saldırgan mizah olarak ayırmıştır. Bu dört boyut da uyumlu-olumlu mizah (kendini geliştirici ve katılımcı mizah) ve uyumsuz-olumsuz mizah (kendini yıkıcı ve saldırgan mizah) olarak gruplanmaktadır. Her alt boyut 8’er maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce Klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı (tarih: 13.02.2019; onay no: 33216249-604.01.02-E.9053). Araştırmaya katılan tüm hemşirelerden yazılı ve sözlü onam alındı. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 35.23±7.65 olup %66.2’si lisans mezunu, %65’i hemşiredir. Katılımcıların %61.5’i çabuk sinirlenmediğini, %30. 8’i hastalarla iletişiminin orta düzeyde olduğunu belirtti. Katılımcıların en yüksek puan ortalamalarının katılımcı mizahta (38.01±7.60) olduğu belirlendi. Katılımcıların çabuk sinirlenmelerinin uyumlu-olumlu mizahlarını (t=-4.465; p=0.000); eğitim düzeylerinin ise kendini geliştirici mizahlarını (F=3.552; p=0.036); etkilediği bulundu. Sonuç: Araştırmamızdaki katılımcıların mizah tarzları orta düzeydedir. Mizah tarzlarını etkileyen en önemli faktörün çabuk sinirlenme olduğu bulundu. Çabuk sinirlenen katılımcıların mizahları çabuk sinirlenmeyenlere göre daha olumsuzdur.

Anahtar Kelimeler: Mizah tarzları, hemşirelik bakımı, kadın-doğum servisi 


Keywords: