BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Figen KAZANKAYA, Ruken YAĞIZ, Ümran SEVİL
KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL ÖĞRENME KURAMI KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı kullanılarak kadın sağlığı alanında yapılmış çalışmaları sistematik olarak değerlendirmek ve bu alanda ne tür çalışmalara gereksinim olduğunu ortaya çıkarmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmanın evrenini “YÖKTEZ”, “Google Akademik”, “Pubmed” veri tabanları (1995-2018) taranarak ulaşılan YÖKTEZ:109, Google Akademik:3880, Pubmed: 61292 olmak üzere toplam 65281 tez/makale oluşturmuştur. İncelemede “Bandura”, “Sosyal Öğrenme”, “Kadın”, “Öz Etkililik” anahtar kelimeleri kullanılarak, yayın dili Türkçe olan tezler ve tam metinine ulaşılan araştırma makaleleri seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini kadın sağlığı ile ilgili olan beş tez ve altı makale oluşturmuştur. Bulgular: Çalışmalardan üçü tanımlayıcı, ikisi metodolojik, biri iki aşamalı olarak önce metodolojik sonra tanımlayıcı, beşi kontrollü deneysel/müdahaleli çalışmadır. Tezlerden iki tanesi uzmanlık, bir tanesi yüksek lisans ve iki tanesi doktora tezi olarak yapılmıştır. Tezlerden bir tanesi 2013 yılında, iki tanesi 2014 yılında, bir tanesi 2017 ve bir tanesi de 2018 yılında yapılmıştır. Yapılan araştırmalardan biri ölçek geçerlik güvenirlik çalışması olup, diğerleri kurama dayalı verilen eğitim ve danışmanlıkların etkisinin değerlendirildiği çalışmalardır. Uluslararası literatüre bakıldığında çalışma yıllarının daha eski olduğu belirlenmiştir Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramına dayalı verilen eğitimlerin istendik davranışlar oluşturmada etkili olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin, kadın sağlığını geliştirmek amacıyla bu kurama dayalı eğitimleri yapmasının olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bandura, Sosyal Öğrenme, Kadın Sağlığı 


Keywords: