BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fadime EROĞLU, Nilgün ULUTAŞDEMİR
KADINLARDA GIDA VE SU KAYNAKLI PARAZİTER HASTALIKLARIN DEĞERLENDIRMESİ
 
AMAÇ: Gelişen teknolojiye bağlı olarak ulaşım imkanlarının artması, toplu göçler, iltica, turizm ve savaş gibi nedenler paraziter enfeksiyonların görülmediği bölgelere de yayılışını kolaylaştırmaktadır. Kadınlar özellikle çocuklu kadınlar hem evlerinin temizliğinden hem de çocuklarının bakımından sorumlu oldukları için onların hijyen kurallarına uymaları ve sağlıklı olmaları toplum sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamızda kadınlarda gıda ve su kaynaklı paraziter hastalıkların topum sağlığı bakımdan risk değerlendirmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmada gıda ve su kaynakları ile sürekli temas halinde olan 20-55 yaş arasındaki 66 kadının geçirmiş oldukları paraziter enfeksiyonlar retrospektif olarak araştırılmıştır. Kadınların gıda ve su kaynaklı olan Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensi, Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Taenia saginata parazitlerini geçirip geçirmedikleri bu parazitlere özgü olan ELISA kitleri ile araştırılmıştır. Paraziter enfeksiyon tespit edilen kadınların evlerinde kullandıkları gıdalardan ve çeşme sularından örnekler alınmıştır. Bu örneklerde parazit olup olmadığı PCR yöntemi ile incelenmiştir. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen kadınların %3,0 (2/66)’ünde Cryptosporidium parvum, %4,5 (3/66)’inde Giardia intestinalis, %1,5 (1/66)’inde Taenia saginata ve %1,5 (1/66)’inde Toxoplasma gondii tespit edilmiştir. Çalışmadaki kadınlarda gıda ve su ile bulaşabilen diğer parazitlere rastlanılmamıştır. Ayrıca kadınların evlerinden alınan çeşme sularının ikisinde %28,5’inde Cryptosporidium spp. bulunmuş, kullandıkları gıdalarda ise herhangi bir parazit bulunmamıştır. SONUÇLAR: Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Ancak gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada sanitasyon ve hijyen kurallarına yeteri kadar önem verilmemesi durumunda paraziter, bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar ile karşı karşıya gelinmektedir. Gıda ve su kaynaklı paraziter enfeksiyonlar insanlarda hafif seyirli ishalden ölümlere kadar neden olan ciddi enfeksiyonlardır. Çalışmamızın sonucunda gıda ve su kaynaklı paraziter enfeksiyonların günümüzde hala ciddi bir halk sorunu olduğu ve hijyen kurallarına dikkat edilmezse bu enfeksiyonların ciddi halk sağlığı sorunu olarak devam edeceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlık, Parazit 


Keywords: