BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine ALTINTAŞ, Ayşe Nefise BAHÇECİK
KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS VE YAŞAM DOYUMU
 
Üriner inkontinans (Üİ) tıbbi olduğu kadar sosyal ve hijyenik sorunlara neden olan, objektif olarak gösterilebilen, yaşam doyumunu olumsuz yönde etkileyen, istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Üriner inkontinans her yaş ve cinsiyette görülmekle birlikte yaşlı kadınlarda yaygın bir sorundur. Dünyada kadınların üçte birini,60 yaş üzerindeki erkeklerin ise yaklaşık%20’sini etkilemektedir.Türkiye’de bu oran %20,5-68,8 arasında değişmektedir. Kadınlarda üriner inkontinansla birlikte, utanma ve yetersizlik duygusu veya bu durumla baş edebilme, görmemezlikten gelme, ihmal etme ve yaşlanmanın doğal bir süreci olduğuna inanma nedeniyle sağlık kuruluşlarına çok geç başvurdukları ya da başvurmadıkları görülmektedir. Üriner inkontinans tedavi edilemediği zaman yaşam tarzlarını işlevsel ve psikolojik durumu bozan, cilt lezyonlarına yol açan, sosyal izolasyon yaratan, özgüveni ve yaşam doyumunu azaltan bir durumdur.İnsanların yaşamlarında mutlu olabilmeleri ve yaşamlarının anlam katabilmeleri için temel unsurların başında gelen yaşam doyumuna sahip olmaları gerekmektedir. Yaşam doyumu, bilişsel bir sürece işaret etmekte ve bireylerin kendi seçtikleri ölçütlere göre yaşam kalitelerini değerlendirmesidir.Yaşam doyumu, mutluluk, moral gibi değişik açılardan ele alınan iyilik halidir. Üriner inkontinansı olan kadın, sosyal yaşam ve sıvı alım kısıtlaması, idrar kaçırma kontrolü gibi davranış değişiklikleri geliştirerek bu durumlar ile yaşayabilir. Üriner inkontinans problemi yaşayan kadınların daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürebilmeleri için inkontinansın tanılanmasında, değerlendirilmesinde, ilerlemesi önlenmede ve tedavi sürecinde aktif rol almaları hemşirelerin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Ayrıca hemşirelerin eğitici rolü ile inkontinans tanısı almış kadınları eğitmesi de kadın sağlığını geliştirme noktasında hemşirelere düşen sorumluluklar arasındadır.Bu bağlamda, bu derlemede kadınlarda üriner inkontinansın önemi ve kadının yaşam doyumu üzerindeki olumsuz etkisi ele alınmıştır. Hasta ile en çok zaman geçiren meslek grubu olan hemşirelerin üriner inkontinans ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi bilerek, yaşam doyumunu arttırmaya yönelik hemşirelik yaklaşımı büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik ,Kadın, Üriner inkontinans, Yaşam doyumu, 


Keywords: