BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem KARAGÖL, Ebru ŞAHİN
KADINLARIN CİNSEL SIKINTI DÜZEYİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma kadınların cinsel sıkıntı düzeyleri ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılan araştırmanın örneklemine 15.09.2021-20.12.2021 tarihleri arasında Ordu ilinde yer alan bir hastanenin polikliniklerine (psikiyatri hariç) ayaktan başvuran, araştırmaya katılmaya gönüllü,18 yaşını doldurmuş ve cinsel yönden aktif olan 297 kadın alınmıştır. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği (SMKÖ) ve Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği (KCSÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 34.82±9.08’dir. %66’sının üniversite mezunu, %69’unun evli ve %79.8’inin çekirdek ailede yaşadığı belirlenmiştir. Kadınların öğrenim durumu, çalışma durumu, medeni durum, en uzun yaşanılan yer, günlük sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya erişim aracı, sosyal medyayı kullanım amacı, kullanıcı hesabı bulunan sosyal medya platformları ve sosyal medya platformları takip süresine göre SMKÖ puan ortalamaları farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Kadınların öğrenim durumu, çalışma durumu, medeni durum, kronik hastalık, günlük sosyal medya kullanım süresi, sosyal medyayı kullanım amacı, kullanıcı hesabı bulunan sosyal medya platformlarına göre KCSÖ puan ortalamaları farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadınların SMKÖ ve KCSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.346) (p<0.05). Sonuç: Kadınların sosyal medya kullanım düzeyi arttıkça cinsel sıkıntı düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Kadınların yaşam kalitesini artırmak amacıyla cinsel sıkıntılar ile ilgili geniş ölçekli çalışmalar yapılması önerilir. ORCID NO: 0000-0003-1904-5463

Anahtar Kelimeler: Kadın, cinsel sıkıntı, sosyal medya, hemşirelik 


Keywords: