BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÇALIŞKAN, Elif BALKAN, Ayşegül ŞİMŞEK, Merve KOZAN, Refika GENÇ KOYUCU
KADINLARIN GENİTAL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Giriş: Genital hijyen konusunda geliştirilen riskli sağlık davranışlarının kadınlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Amaç: Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışları etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılan bu çalışmada, veriler kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak tüm ülkede online platformda Temmuz-Aralık 2021 tarihleri arasında toplandı. Verilerin toplanmasında “Veri Toplama Formu” ve “Genital Hijyen Davranışları Ölçeği (GHDÖ)” kullanıldı. Bulgular: Çalışmada kapsamında ülkenin yedi bölgesinden 881 kadına erişildi. Katılımcıların yaş ortalamaları 27.99±5 yaş olarak belirlendi. Katılımcıların GHD֒nden aldıkları toplam puan ortalaması 91.49±10.9 puan olarak bulundu. Kadınların GHDÖ puanı ile yaş, daha önce idrar yolu enfeksiyonu tanısı alma, tuvalet sonrası, cinsel ilişki öncesi ve sonrası genital bölge temizliği yapma durumu arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<.05). Ayrıca çalışma ve eğitim durumu, günlük içilen su miktarı, cinsel ilişki sıklığı, daha önce genital sistem enfeksiyonu tanısı alma, boşaltım sonrası, cinsel ilişki öncesi ve sonrası genital temizlik durumlarının genital hijyen davranışlarını etkileyen faktörler olduğu saptandı. Sonuç: Kadınlarda genital sistem enfeksiyonlarının birçok faktörden etkilendiği belirlenmiştir. Genital sistem enfeksiyonlarının önlenebilmesi için kadınlara bu konuyla ilgili verilecek eğitimlerin önemsenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.. Anahtar kelimeler: Genital hijyen, behaviour, genital tract infection, women health

Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, genital tract infection, women health 


Keywords: