BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra Gönül BALKIR, Başak BALKIR GÜLEN
KADINLARIN ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK HAKKI
 
Üreme sağlığı, üreme sistemi, fonksiyonları ve işleyişiyle ilgili alanlarda, zihinsel ve sosyal açıdan bütünüyle iyi olma hali olarak tanımlanabilir. Bir insan hakkı olarak ve aynı zamanda yaşama hakkının bir bileşeni olarak, temel hak ve özgürlükler arasında yer alır. Üreme sağlığı, insanların doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yetenekleri ve bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları ve ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüklerinin olması demektir. Üreme sağlığı hizmetleri, üreme sağlığı sorunlarını önleyerek ve çözerek üreme sağlığına ve iyi olma durumuna katkıda bulunan yöntem, teknik ve hizmetler dizisi olarak tanımlanmaktadır. Üreme sağlığı hizmetleri, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve cinsel sağlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Cinsellik ve cinsel sağlık, her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden üreme sağlığı hakkı, cinsel sağlık hakkıyla ayrılmaz bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sağlık hakkı, yaşama hakkıyla birlikte yer alan temel insan haklarından biri olduğuna göre üreme ve cinsel sağlık hakkı da da temel bir insan hakkıdır. Üreme ve cinsel sağlık hakkı, özgürlüğe, onura ve her bir insanoğlunun eşitliğine dayalı evrensel insan haklarındandır. Üreme sağlığı, hem kadınları hem de erkekleri kapsayan bir kavram olsa da doğurganlık fonksiyonları nedeniyle kadınlar için yaşamlarını doğrudan etkileyen bir öneme sahiptir. Gebelik, doğum ve düşüğe bağlı sağlık sorunları sadece kadınları etkilemektedir, kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma yönünden de çok daha yüksek riske sahiptirler. Bu yüzden kadınların, üreme ve cinsel sağlık hakları, güvence altına alınarak korunmalı, herkes tarafından saygı gösterilmeli ve savunulmalıdır. Çalışmamızda, araştırma yöntemi olarak, araştırma konumuzla ilgili yasal düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine başvurulmuş, konumuz, içerik analizi tekniğiyle irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadının Sağlık Hakkı, Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık Hakkı. 


Keywords: