BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müjgan KUŞİ, Fatma HACET, Gülşen ÖZDURAN, Mustafa HOCA
KKTC’DE YAŞAYAN YETİŞKİN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan yetişkin kadınların sağlıklı yaşam davranışlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini KKTC’de yaşayan 18 yaş üstü yetişkin kadınlar oluşturmaktadır. Evreni temsilen 500 kadın araştırmaya dahil edilmiştir. Google Forms kullanılarak veriler (sigara ve alkol kullanımı, öğün sayıları vb.) toplanmıştır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ‘‘Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBD-II)’’ ile ölçülmüştür. Verilerin analizde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 30.67±10.64’tür. SYBD-II ölçeği puan ortalaması 128.03±20.22 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerinin puan ortalamaları ise; stres yönetimi için 19.27±3.95, kişilerarası ilişkiler için 25.48±4.28, manevi gelişim için 26.17±4.66, beslenme için 21.19±4.06, fiziksel aktivite için 15.78±4.87 ve sağlık sorumluluğu için 20.13±4.77’dir. Yaş ile SYBD-II (r=0.089, p=0.045) ve SYBD-II alt ölçeklerinden beslenme (r=0.186, p<0.001), manevi gelişim (r=0.121, p=0.024) ve stres yönetimi (r=0.103, p=0.022) arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. SYBD-II beslenme alt ölçeği ile ana öğün (r=0.268, p<0.001) ve ara öğün (r=0.181, p<0.001) sayıları arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. SYBD-II alt ölçeklerinden sağlık sorumluluğu ile sigara ve alkol kullanımları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sağlık sorumluluğu ile ana öğün ve ara öğün sayıları arasındaki ilişki ise istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). SYBD-II alt ölçeklerinden stres yönetimi ile sigara kullanımı arasında anlamlı bir ilişki yok iken, alkol kullanımı (p=0.026) arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Bu araştırmada yaş, ana ve ara öğün sayısı, sigara ve alkol kullanımının yetişkin kadınların sağlıklı yaşam davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda kişilere sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmelidir. ORCID NO: 0000-0001-9406-3165

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam, Kadın, Beslenme 


Keywords: