BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Cansu GÜNDOĞDU, Elif Beyza GÜNEŞ
KLİNİĞİMİZDEKİ SEZARYEN MYOMEKTOMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Uterin leiomyomlar reprodüktif çağdaki kadınlarda %40 insidans ile genital sistemin en sık görülen benign tümörleridir(1). Gebelikteki gerçek insidansı tahmin etmek zor olsa da literatürde %1.6 ile %10.7 arasında bildirilmektedir(2). Günümüzde sezaryen oranlarının ve gebelik yaşının artmasıyla birlikte myom görülme sıklığı da artmaktadır(3). Buna bağlı olarak sezaryen sırasında myom ile karşılaşma oranının da artması beklenmektedir. Biz bu çalışma ile kliniğimizde 2017-2021 yılları arasındaki sezaryen myomektomi olgularının sonuçlarını değerlendirerek ortaya koymayı amaçladık. Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2017 ile Aralık 2021 yılları arasında kliniğimizde çeşitli endikasyonlar ile sezaryen olan 19 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, gravida, parite, gestasyonel hafta, geçirilmiş sezaryen ve myomektomi öyküsü, endikasyonları ile myom sayısı, lokalizasyonu, boyutu ve patolojik sonuçları kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, operasyon süresi, hastanede kalış süresi, kan transfüzyon ihtiyacı, komplikasyonlar, yoğun bakım ve histerektomi ihtiyacı değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 32, gestasyonel hafta ortalaması 38 olarak izlendi. Hastaların 14’ü elektif , 5’ i çeşitli sebeplerle acil olarak sezaryene alınmıştı. En sık sezaryen nedeni %68.4 ile geçirilmiş sezaryen öyküsüydü. Myomların boyutu 1-6 cm arasında değişmekte olup ortalaması 3 cm olarak bulundu. Myom sayısı 1-4 arasında değişmekteydi. Myom lokalizasyonu %78.9 ile en sık subseröz myomlardı. Çıkarılan tüm myomlar benign olarak bildirildi. Hastaların hiçbirinde kan transfüzyon intiyacı olmadı. Hiçbir hastada histerektomiye gidiş veya ek cerrahi girişim ihtiyacı gerekmedi. Her ne kadar sezaryen myomektomi hala tartışmalı bir konu olarak kabul edilse de son yıllarda yapılan geniş serili çalışmalar ve yapılan meta-analizler sezaryen myomektominin güveniliriliğini ortaya koymaktadır(4,5). Seçilmiş hastalarda deneyimli cerrahlar tarafından yapılması halinde ciddi komplikasyonları olmayan güvenilir bir seçenektir(6).

Anahtar Kelimeler: Sezaryen myomektomi, Obstetri, Doğum 


Keywords: