BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan KIZILET
KRONİK HBV İLE İLİŞKİLİ POSTPARTUM AKUT HEPATİK ALEVLENME
 
Giriş: Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda gebe kadınlar hepatit B için taranmaktadır. Gebelikte HBsAg pozitiflik oranı % 0.6-%5.8 civarında değişmekte olup Adıyaman ilinde yapılan bir çalışmada %4.7 bulunmuştur. (1,2). Hamilelik sırasında akut hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu genellikle hafiftir. İlerlemiş karaciğer hastalığı olmayan gebelerde HBV enfeksiyonu genellikle iyi tolere edilir, artmış mortalite ile ilişkili değildir(3). Dikey geçişi önlemek için hamilelik sırasında kronik hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu taraması standart bakımdır, ancak HBV önleme çabaları büyük ölçüde yenidoğan profilaksisine odaklandığından antenatal ve postpartum maternal değerlendirme ve bakım ihmal edilmektedir(4). İhmal edilmiş kronik HBV enfeksiyonuna bağlı postpartum hepatik alevlenme olgusunu sunduk. Olgu: 27 yaşında gravida 2, parite 1 son adet tarihine göre 38 hafta 6 gün, kronik HBV enfeksiyonu olduğu bilenen gebe miadında eylemde gebelik tanısıyla doğumhaneye yatırıldı. Hastanın bakılan Hb değri 9.2, Plt:322, ALT:7. Vajinal yolla 3100 gr 8-9 apgar canlı erkek bebek doğurtuldu. Postpartum takipleri sırasında taşikardi, şuur bulanıklığı, metabolik asidoz sebebi ile reanimasyon ünitesinde takip edildi. HBV DNA 6160, Anti HBc IgM negatif, Anti HBc IgG pozitif, HDV RNA negatif, Anti HAV IgM-IgG negatif, HSV tip 1-tip 2 negatif, ALT 841, AST 1029, ANA negatif, ASMA negatif, AMA negatif, Kraniyal MR’da patoloji saptanmadı. Hepatobilier ultrasonda patoloji saptanmadı. Postpartum akut hepatit alevlenmesi tanısı alan hastanın takip ve tedavi gastroenteroloji tarafından yapıldı. Postpartum 8. Gün genel durumu iyi, bilincı açık, KCFT değerlerinde gerileme olan hasta şifa ile taburcu edildi. Tartışma: Hamilelik ve doğum sonrası dönemdeki immünolojik değişiklikler, hepatit alevlenmeleri ile ilişkilendirilmiştir. HBV enfeksiyonunun alevlenmesi tipik olarak alanin aminotransferazda (ALT) iki ila üç kattan fazla artış olarak tanımlanır, bu da referans aralığın en az üç ila beş katıdır(5). Gebelik sırasında antiviral tedavi almayan kadınlar, her üç ayda bir ve doğum sonrası altı aya kadar alevlenme riski için yakından izlenmelidir ve ALT yüksekliği olduğunda HBV DNA bakılmalıdır. Maternal bulaş riskini azaltmak için, 26 -28. haftalarda HBVDNA bakılmal, antiviral tedavi açısından değerlendirilmelidir(6). Postpartum dönemde hepatik enfeksiyonun alevlenme riskinin yüksek olması nedeniyle yakın takip önemli ve postpartum 4. haftada bu hastalar yeniden değerlendirilmelidir. Tenofovir bazlı tedavi ya da profilaksi alanlarda anne sütü ile beslenme kontrendike değildir. Bu antivirallerin anne sütüne minimal geçtiği ve önemli toksisiteye neden olmadığı bildirilmiştir. Anne sütü vermek isteyen ve tedavisi kesilen gebeler hepatik alevlenme açısından 6 aya kadar sürede üç ay aralıkla ALT takibi ile izlenmelidir (7). Kaynaklar: 1 Margarikte L at all. Management of Hepatitis B Infection in Pregnancy Clinical Obstetrıcs and Gynecology 2018:61;137-45. 2 Kölgelier, Servet, et al. "Adıyaman ilindeki gebelerde HBsAg ve Anti HCV pozitifliği." Viral Hepatit Derg 18.3 (2012): 98-101. 3 Sookoian S. Hamilelik sırasında karaciğer hastalığı: akut viral hepatit. Ann Hepatol 2006; 5:231. 4. Chang MS, Wharam JF, Zhang F, LeCates RF, Morton-Eggleston E, Tuomala RE, Rutherford AE, Mutinga ML, Andersson KL, Brown RS Jr, Ukomadu C, Oken E. Peripartum Maternal Hepatitis B Care in a US Nationwide Data Set. J Clin Gastroenterol. 2019 Nov/Dec;53(10):e424-e430. doi: 10.1097/MCG.0000000000001122. PMID: 30148764; PMCID: PMC6387864. 5. Giles M, Visvanathan K, Lewin S, et al. Clinical and virological predictors of hepatic flares in pregnant women with chronic hepatitis B. Gut 2015; 64:1810. 6 Bzowej NH. Curr Hepat Rep. 2012; 11(2): 82-89 7. AASLD Guidelines for Treatment of Chronic Hepatitis B. HEPATOLOGY, 2016; 261-83

Anahtar Kelimeler: Postpartum hepatit, KCFT yüksekliği, HBV 


Keywords: