BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aybige Ebru SARIÇAY, Belgin ARSLAN CANSEVER
KÜRESEL PERSPEKTİFTEN KÜLTÜREL BİR PAYLAŞIM: YAŞAYAN KÜTÜPHANE/ İNSAN KÜTÜPHANESİ
 
Bu çalışmanın amacı Türkçe’ye “Yaşayan Kütüphane” ya da “İnsan Kütüphanesi” olarak çevrilebilecek “Human Library” projesini incelemek, kuramsal olarak ele almak ve bu kültürler arası paylaşımı Polonya örneği temelinde küresel bir bakış açısı ile ortaya koymaktır. Günümüzde hemen her alanda etkisi hissedilen küreselleşme olgusu uluslararası göç olaylarını artırmakta ve farklı kültürden insanların karşılamalarını olağan hale getirmektedir. İletişim ve ulaşım teknolojileri, dünyanın her noktasını erişilebilir kılmaktadır. Çok uluslu işletmelerin artan faaliyetleri, uluslararası iş ve para piyasaları, sivil toplum kuruluşları ve yükselen turizm sektörü her gün milyonlarca insanın uluslararası boyutta yer değiştirmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla kültürel farklılıklar daha fazla ortaya çıkmakta, bu farklılıklardan kaynaklanan iletişim sorunları daha çok yaşanmaktadır. Bu boyutu ile ele alındığında kültürlerarası iletişim kavramı söz konusu problemlere çözümler üretmeyi hedefleyen bir alandır (Aksoy, 2012). Dünya bu denli değişip küresel bir köy haline gelirken kültürlerin birbirini tanıması, anlaması daha da önem kazanmaktadır. Kendi kültüründen farklı kültürleri tanımak, ön yargıları yıkmak, yabancının algılanmasına yönelik pozitif tutum geliştirebilmek ancak farklı gruplar hakkında bilgi sahibi olmakla sağlanabilir. İlk kez Danimarka’da gerçekleştirilen “Human Library” projesi, daha sonra dünyanın farklı ülkelerindeki örnekleri ile ön yargıları yıkarak kültürlerarası iletişim kurmayı, farklı kültürleri tanımayı ve empati yapmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Polonya’nın Opole Üniversitesi ve Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego lisesi paydaşlığında gerçekleşen Human Library projesi örneği üzerinden gözlemler ve değerlendirmeler aktarılarak farklı bir perspektif kazanılması hedeflenmektedir. Bu projenin çok boyutlu olarak farkındalık kazandırmak ve kültürlerarası iletişim ve etkileşim bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşayan kütüphane/ İnsan kütüphanesi, Kültürel perspektif, Polonya örneği 


Keywords: