BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Veysel TOPRAK
LH, İN VİTRO FERTİLİZASYON, KONTROLLÜ OVERYAN HİPER STİMÜLASYON
 
Amaç: Kontrollü overyan hiper stimülasyon (KOH), in vitro fertilizasyon (IVF) tedavilerinin temeli durumundadır. Folükül stimüle edici hormon (FSH), antral folliküllerin büyümesinin temel düzenleyicisi iken, lüteinleştirici hormon (LH) da steroidogenezin desteklenmesinde etkindir. LH overyan stimülasyonda etkili olmasına rağmen , literatürde KOH’ a LH takviyesi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Retrospektif randomize çalışmamızın amacı, KOH uygulanmış normal cevaplı hastalarda, rFSH ile rFSH+rLH stimülasyonları karşılaştırarak tedaviye rLH takviyesinin etkilerini araştırmaktır. Yöntem : Çalışmamıza seksen dokuz hasta dahil edildi. IVF tedavisine alınan normal over fonksiyonuna sahip hastalar randomize edildi ve KOH esnasında, rFSH ile rFSH + rLH siklusları retrospektif olarak karşılaştırıldı. Ayrıca 35 yaş üstü ve 35 yaş altı hasta grupları için rFSH, rFSH+rLH stimülasyon sonuçlarını da karşılaştırdık. Çalışmamızda toplam oosit sayısı, toplam metafaz II(MII) sayıları ve gebelik oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil olan seksen dokuz hastanın, 40 ı rFSH (Grup 1) ve 49 da rFSH + rLH (Grup 2) grubundaydı. Tüm yaş grupları içinde değerlendirildiğinde, gruplar arasında total gonadotropin miktarı ve stimülasyon günü dışında istatistiksel fark görülen başka bir parametre görülmedi. Tüm yaş gruplarındaki hastalar, hem de 35 yaş üstü ve altı hastalar değerlendirildiğinde oosit sayısı,toplam MII oositler, gradeI embriyo sayısı ve klinik gebelik oranları bakımından, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi. Sonuç: Çalışmamızda, IVF tedavisinde r-FSH + rLH stimülasyon eklentisinin tüm yaş gruplarındaki kadınlarda tedavi başarısı üzerinde etkinliğinin bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, hasta sayısının daha fazla olduğu retrospektif kontrollü çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: rLH , İn Vitro Fertilizasyon, Kontrollü Overyan Hiper Stimülasyon 


Keywords: