BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal PEKPAK, Filiz EYÜBOĞLU
MAKROMASTİLİ KADINLARDA AĞRI,ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE VÜCUT FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada büyük göğüsün kadınlarda ağrı, üst ekstremite fonksiyonelliği ve vücut farkındalığı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 18-50 yaş arasındaki 44 sağlıklı ve gönüllü kadın katılımcı değerlendirildi. Kadınların fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildikten sonra sütyen cup ölçülerine göre iki gruba ayrıldı. Makromastili olan grup; Sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan kadınlardan oluştu. Makromastili olmayan grupta ise sütyen cup ölçüsü A,B,C olan kadınlardan oluştu. Çalışmada sütyen cup ölçüsü D, DD ve F olan 22 kadın, cup ölçüsü A,B ve C olan 22 toplamda 44 kadın değerlendirildi. Ağrı McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu ile üst ekstremite kuvveti ve fonksiyonelliği Kaldırma Testi, Sağlık Topu Fırlatma ve Statik Plank testleriyle, üst ekstremite esnekliği Sırt Kaşıma Testi ile dinamik uzanma Fonksiyonel Uzanma Testiyle, emosyonel durum Beck Depresyon Ölçeğiyle, vücut farkındalık durumu Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ile ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık profili testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29,61±8,56 yıl, vücut kitle indeksleri ortalama 25,91±5,69 kg/m². Göğüs çevresi ortalamaları 95,82 cm idi. Makromastili olan grubun Vücut farkındalığı anket puanları ile Beck depresyon ölçeği puanları makromastili olmayan gruba göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). NSP testinin alt kategorisi; ağrı bölümü puanları makromastili olan grupta anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). McGill ağrı ölçeğinde makromasti grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Plank testi puanları, omuz abdüktör kas kuvveti ile omuz fleksiyon kas kuvveti puanında 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı(p>0,05). Back Scratch testinde makromasti grubunun puanları anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Fonksiyonel uzanma testinde makromastili olmayan kadınların puanları anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Sağlık topunu; durarak çift elle öne atma, durarak tek elle itme ve göğüsten atma ölçümleri incelendiğinde normal grubun puanları istatiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu(p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada makromastili kadınların vücut farkındalığının makromastili olmayan kadınlara göre daha fazla olduğu, emosyonel durumlarının daha kötü ve daha fazla depresif semptomların görüldüğünü göstermektedir. Makromastili kadınların sırt ağrılarının şiddettinin yüksek, enerji düzeyleri ise makromastili olmayan kadınlara göre daha az olduğu aynı zamanda kol fonksiyonelliğini etkilediği kadınların ağırlık kaldırmada, bir yere uzanmada gibi aktivitelerde makromastili olmayan kadınlara göre daha fazla sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Makromasti, Ağrı, Sağlık topu, Vücut farkındalığı 


Keywords: