BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe ELKOCA, Beliz YEKELER KAHRAMAN
MEME KANSERİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM
 
Meme kanseri dünyada ki bütün kadınlar arasında en sık karşımıza çıkan maling tümör olup, kadınlarda görülen bütün kanser vakalarının yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde tüm kanserlerin %24.1’ini meme kanserlerinin oluşturduğu belirtilmektedir. Bu tehditin azaltılmasında atılacak adımlardan birisinin de her toplumun kendi içinde meme kanseri risklerini ortaya koyması, risk gruplarını belirlemesi ve tarama programlarını yaygınlaştırmasıdır. Hastanın gerçekle yüzleşme isteğine ve gereksinmelerine saygı duyulmalıdır. Ancak inkâr hastanın durumunu gerçekçi değerlendirmesini engellerse, ameliyatı (ya da tedaviyi) reddetmesine ve hastalığın yerleşmesine neden olursa müdahale gerekir. İlginç bir şekilde birçok hasta “seçici inkâr geliştirir. Yani, tolere edebileceği ölçüde gerçeği kabul edip, tedaviyi reddetmeksizin inkâr davranışı içine girerek bu yeni duruma adapte olmaya çalışırlar. İnkâr hastalığın her aşamasında zaman zaman karşımıza çıkabilir. Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında kabul edilen en yaygın yaklaşım holistik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyokültürel ve manevi boyutları olan bir bütündür ve bu boyutların her biri diğeri ile karşılıklı olarak ilişkili ve birbirine bağımlıdır. Sağlık bakımındaki bütüncül yaklaşımın benimsenmesiyle manevi bakım kavramının önemi giderek daha belirgin hale gelmektedir. Hemşirelik literatüründe maneviyat terimi, mana için bir arayış, bir dine bağlılık, enerji ve temel güvenin dengelenmesi olarak tanımlanır. Manevi gereksinimler; bireyin manevi yoksunluğunu azaltacak, manevi gücünü destekleyecek gereksinimlerdir. Manevi bakım, hemşirenin bireyin manevi gereksinimlerini tanılayarak, uygun girişimlerle karşılaması ve desteklemesi olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde de hemşirelik alanında manevi bakım konusu henüz çok farkında olunan bir konu değildir ve konu ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle bu araştırma ülkemizde bu konu hakkında çalışmaları değerlendirmek, hemşire ve ebelerin manevi bakıma ilişkin görüşlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek, konuya duyarlılığı arttırmak amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Hemşirelik, Bütüncül Yaklaşım 


Keywords: