BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine FİDAN, Sevim ÇELİK
MEME KANSERLİ KADINLARIN KANSERİN EVRELERİNE GÖRE HASTANEYE BAŞVURMALARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Meme kanserinin evrelerine göre kadınların hastaneye başvurularında demografik özelliklerinin, benlik saygılarının, vücut algılarının ve sosyal görünüş kaygılarının etkisini incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte araştırma, hastanenin genel cerrahi polikliniğine başvurarak meme kanseri tanısı alan 150 kadın hasta ile yapılmıştır. Veriler;Sosyo-demografik Bilgi Formu, Vücut Algısı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler; tanımlayıcı istatistikler, ki kare ve Kruskal Wallis testi, Spearman’ s korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 54.11±13.25 olan hastaların %72.0’sinin daha önce başka hastaneye başvurdukları, ilk (%34.7) ve son (%60) başvurularında ağrısız kitle şikayetlerinin bulunduğu, %30.7’sinde Evre 2A meme kanseri olduğu saptanmıştır. Hastaların %68.7’sinin benlik saygısının yüksek,%80’inin vücut algısının olumlu, sosyal görünüş kaygısının orta düzey (30.69±10.75) olduğu belirlenmiştir. Kanserin evrelerine göre sosyodemografik özellikler, benlik saygısı, vücut algısı ve sosyal görünüş kaygısı puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların vücut algısı ile benlik saygısı ölçeği ve sosyal görünüş kaygısı ile vücut algısı ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde, sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygısı ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Meme kanserinin evrelerine göre hastaneye başvurularında kadınların demografik özelliklerinin, benlik saygılarının, vücut algılarının ve sosyal görünüş kaygılarının etkisinin olmadığı saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Meme kanseri, vücut algısı, benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, kanser evresi

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Vücut Algısı, Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Kanser Evresi 


Keywords: