BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferda KABA, Ümran SEVİL
MÜLTECİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNDEKİ ENGELLER
 
Günümüzde tercihten çok zorunlu sebeplerle gerçekleşen göç,sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel olarak tüm toplumu etkilemesinin yanı sıra, sağlığı ve sağlık değişkenlerini de olumsuz etkilemektedir. Dünyada 2014 yılı sonunda oluşan 65.3 milyon göçün yüzde 47’sini kadınlar oluşturmakta ve bu oran ‘göçün feminizasyonu’ gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Göç sebebiyle oluşan olumsuz etki, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal statüleri ve geleneksel yaşam kalıpları nedeniyle erkeklere kıyasla kadınları daha fazla etkilemekte ve sağlık hizmetleri almada dezavantajlı hale getirmektedir. Göçlerle birlikte travma yaşayan mülteci kadınların sorunlarının başında üreme sağlığı riskleri gelmektedir. Aile planlaması hizmetlerinin eksikliği, istenmeyen gebelikler, kürtaj ve doğum komplikasyonları gibi sorunlar, göçmen kadınların karşılaştıkları en önemli üreme sağlığı sorunlarındandır. Göç eden kadınların sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması sebebiyle sağlık merkezlerine uzak yıkık dökük yerleşim yerlerinde yaşamaları, göç alan bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin alt yapı ve insan gücü yetersizliği, sağlık politikalarının göç edenlerin bakım giderlerini karşılar nitelikte olmaması mülteci kadınların sağlık problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca göçmen kadınlar sosyal güvenceleri olmadığından veya dil problemi nedeniyle verilen hizmetlerle ilgili bilgilerinin yetersiz/olmamasından dolayı sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. Böylece mülteci kadınların sağlık hizmetlerine ulaşımı ve yeterli bakım alması engellenmektedir. Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları önemle ele alınmalı ve üreme sağlığı hizmetleri de diğer koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte sürekli olarak kişilerin kolay erişebileceği şekilde sağlanmalıdır. Ayrıcakadınların üreme sağlığını iyileştirmek için, onların nitelikli sağlık hizmetine kolay ulaşabilmelerine yönelik politikalar geliştirilmelidir. Sağlık profesyonellerinin, mülteci kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimindeki engellerin farkındalıklarının artırılması, mevcut sorunların tespiti ve çözümünü kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci Kadın, Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Mülteci Sağlık Hizmetleri 


Keywords: