BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilge DOĞAN TAYMUR, Arzu Bilge TEKİN, Güldeniz TOKLUCU
NADİR BİR OLGU:VIRGO HASTADA UMBİLİCUSA UZANAN SUPRALEVATOR ABSE
 
Amaç: Primer anorektal abseler anal glandlardaki infeksiyona veya anüs kenarındaki deride oluşan infeksiyona bağlı oluşurlar. Anal abseler anüs veya rektum komşuluğunda püy dolu enfekte kavitelerdir. Perianal ,ischioanal ,intersfinkterik ,supralevator olarak görülebilirler. En sık perianal abse görülürken , supralevator abse oldukça nadirdir . Supralevator abseler jinekolojik kistik kitleleri taklit edebilir ayırıcı tanıda akla getirilmelidir. Yöntem: Bu vakada umbilicusa kadar uzanan supralevator absesi olan 22 yaşında ek hastalığı olmayan virgo olguyu sunmayı amaçladık.Olgu: İdrar yapamama şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvuran 22 yaşında virgo hastanın laboratuar tetkiklerinde betahcg negatif ,lökosit:14900 , hgb:11,6 crp:19 olarak izlendi. Pelvis BT’de presakral mesafede pelvisi dolduran kalın cidarlı aksiyel kesitte 114*106 mm büyüklüğünde mesane ile ilişkisi net değerlendirilemeyen ayırıcı tanıda perirektal kist, adneks kisti düşünülen kistik lezyon izlendi. Kliniğimize konsülte edilen hastanın ultrasonografisinde umbilicusa kadar uzanan ayırıcı tanıda endometrioma pelvik abse düşünülen 130*100 mm boyutlarında yoğun ekojeniteli kistik lezyon görüldü. Acil laparotomi kararı alındı.Perop batin gözleminde uterus over ve tubalar umbilicusa kadar eleve ,retroperitoneal pararektal alana doğru uzanan fluktasyon veren 200*150 mm boyutlarinda yumuşak serbest kitle izlendi. Supralevator abse olduğu görülen kitle genel cerrahi ekibi tarafindan intersfinkterik alandan drene edildi. Postoperatif antibiotik tedavisi devam edilen hastanın takiplerinde komplikasyon gelişmedi. Anorektal abseler 30-45 yaş arasındaki erkeklerde daha sık görülürken olgumuz 22 yaşında ve virgoydu. Anorektal abse sebepleri en sık crohn hastalığı ve ülseratif kolittir. Olgumuzda tanılı kronik bir hastalık yoktu. Sonuç: Rektal abseler batına uzanabilir ve akut batın yapan jinekolojik pelvik kitle ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Rektal abse, Supralevator abse, Pelvik kitle 


Keywords: