BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sule ATALAY MERT
NADİR BİR SERVİKAL ENDOMETRİOZİS OLGUSU
 
Servikal endometriozis, endometriozisin nadir bir formudur ve sıklıkla histerektomi veya servikal biyopsi örneklerinin histopatolojik değerlendirmesi sırasında tesadüfen teşhis edilir. Bazı vakalar asemptomatik olabilse de, bazı hastalarda semptomlar yaşamı tehdit eden kanamadan şiddetli kronik pelvik ağrıya kadar değişir. Asemptomatik hastalarda gözlem ve takip dışında başka bir müdahale gerekmeyebilir, ancak belirgin semptomları olan hastalarda ameliyat gerekecektir. Servikal endometriozis, bazı yazarlar tarafından primer ve sekonder servikal endometriozis olarak sınıflandırılır. Siddal ve Mark primer servikal endometriozis tanı kriterlerini şöyle tanımlamışlardır: 1-Serviksin ön dudağında, serviks yüzeyi ile sınırlı ve skuamöz epitelin altına uzanmayan endometriyal dokunun varlığı 2-Rektovajinalde endometriozis olmaması septum veya vajinal duvar 3-Servikal endometriotik dokunun çıkarılmasından sonra semptomların kaybolması. Servikal endometriozisin yüzeysel, derin veya polipoid olduğu bildirilmiştir. PAP smear sırasında saptanan endometriyal hücreler yanlışlıkla atipik glandüler hücreler olarak alınabileceğinden, yüzeysel endometriozis genellikle rutin bir servikal smear sonrasında ince iğne aspirasyonu, kolposkopi ve servikal biyopsi ile teşhis edilir. Derin endometriozis pelvik ağrıya, vajinal kanamaya ve lekelenmeye neden olabilir.Bu olgu sunumunda, pelvik ağrı ve adet düzensizliği ile karakterize, endometrioma ve adenomiyozis ile karakterize, spesimenin histopatolojik değerlendirmesi ile doğrulanan nadir bir servikal endometriozis olgusunu sunduk. Sunulan olgu, şiddetli pelvik ağrısı olan ve histolojik olarak servikal endometriozis tanısı alan bir hastadır. Bu nadir durumun değişen klinik görünümünü tanımlamak için servikal endometriozis vakalarına genel bakışın bir özeti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cervical endometriosis, Cervical malignancy, Endometriosis 


Keywords: