BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz DİRİK, Numan ÇİM, Mehmet PARLAK
OBEZ VE NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA DESNUTRİN VE BETATROFİN DÜZEYLERİ
 
Polikisitk Over Sendormu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda görülen endokrin sistem hastalığıdır ve obezite, insülin direnci ve dislipidemi ile ilişkilidir. PCOS’lu kadınların çoğu dislipidemi ve obeziteyi içeren birçok metabolik bozukluk sergiler. Bu özelliklerin tümü metabolik sendromun ayırt edici bileşenleridir. Betatrofin ve desnutrin lipid ve glukoz metabolizmasına dahil olan iki hormondur. Betatrofin β- hücre poliferasyonunu kontrol edebilir bu nedenle insülin direncini etkiler. Desnutrin lipolitik bir enzimdir ve trigliserid metabolizmasının ilk adımından sorumlu hız sınırlayıcı bir enzimdir. Trigliseridlerin depolanması ve mobilizasyonunun altında yatan mekanizmayı anlamak obezite ve ilişkili hastalıkları anlamamız için önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız PKOS’un patolojisinde betatrofin ve desnutrinin rolünü araştırmaktır. Bu klinik çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum polikliniğine başvuran 40 obez, 40 obez olmayan ve 40 sağlıklı kadında yürütülmüştür. On iki saatlik açlıktan sonra kanlar toplandı. Kanlar 3500 RPM’de 10 dakika santrifüj edildikten sonra serumları ayrıldı. Serumlardan desnutrin ve betatrofin seviyeleri ticari kitler kullanılarak ELISA yöntemi ile çalışıldı. Obez PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofin seviyeleri obez olmayan PKOS’lu kadınlarda ve kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Non- obez PKOS’lu kadınlarda serum desnutrin ve betatrofin seviyeleri kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Dahası bütün gruplarda betatrofin ve desnutrin arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı. Sonuç olarak, obez ve non-obez PKOS’lu kadınlarda düşük serum betatrofin ve desnutrin seviyelerin obezite ve insülin direncinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: PKOS, Betatrofin, Desnutrin, Obezite, İnsülin direnci 


Keywords: