BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif OCAKTAN ÇETİNDEMİR, Eda CANGÖL
ÖĞRENDİĞİNİ ANLAT YÖNTEMİYLE VERİLEN EMZİRME EĞİTİMİNİN ANNELERİN EMZİRME ÖZ YETERLİLİĞİ VE EMZİRME BAŞARISINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğrendiğini anlat (teach-back) yöntemi kullanılarak verilen emzirme eğitiminin annelerin emzirme başarısı ve emzirme öz yeterliliğine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü deneysel tasarımda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, LATCH Emzirme Tanılama ve Değerlendirme Ölçeği, Post-partum Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği kısa formu, Öğrendiğini anlat (Teach-Back) Gözlemleme Aracı ile doğum sonrası ilk 24-48 saat arası ve 1. Ay kontrolleri sırasında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Eğitim öncesi yapılan ölçümlerde araştırma grupları(deney ve kontrol) arasında EÖYÖ ve LATCH puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı(p>0,05). Eğitim sonrası 24. saat ve 1. ayda yapılan ölçümlerde EÖYÖ puan ortalamasının, 1.ayda ise LATCH puan ortalamasının deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,001). Sonuç ve öneriler: Bu araştırmanın sonucunda Öğrendiğini Anlat (Teach-Back) yöntemi ile verilen emzirme eğitimini hastanede ki standart eğitim karşılaştırıldığında hem emzirme başarısı hem de emzirme öz-yeterliliğini arttırmada daha etkili olduğu saptanmıştır ve Öğrendiğini anlat (teach-back) yönteminin rutin emzirme eğitiminde kullanılması önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4690-2643

Anahtar Kelimeler: Öğrendiğini anlat, Emzirme eğitimi, Emzirme başarısı, Emzirme öz-yeterliliği 


Keywords: