BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve TENGİLİMOĞLU METİN, Arzu KABASAKAL ÇETİN
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AKDENİZ DİYETİNE UYUMUN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, 3-6 yaş grubu çocukların Akdeniz Diyetine Uyumunun ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, Aralık 2021-Mart 2022 tarihleri arasında yürütülen kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya 536 anne katılmış, ancak dahil edilme kriterlerini karşılamayan 163 katılımcının çalışmadan çıkartılması sonucu 373 katılımcı ile araştırma tamamlanmıştır. Annelerin sosyodemografik özellikleri ile anne ve çocuklarının beslenme alışkanlıkları ve çocuklarının Akdeniz diyetine uyumlarının değerlendirilebilmesi için Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED indeksi) çevrim içi anket formu (Google forms) ile sorgulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların ortalama KIDMED indeksinin 6.16±2.36 olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre KIDMED indeksi değerlendirildiğinde, erkek çocukların 6.13±2.40, kız çocukların ise 6.19±2.32 olarak saptanmış ve cinsiyete göre KIDMED indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Çocukların %16.1’inde düşük, %51.7’sinde orta ve %32.2’sinde ise iyi KIDMED indeksi hesaplanmıştır. Çocukların evdeki yemek düzenine göre KIDMED indeksleri değerlendirildiğinde belirli bir saatte, tüm aile ile yemek yiyen çocukların KIDMED indekslerinin (6.45±0.45) belirli bir saat olmadan, tüm aile ile yemek yiyen çocuklardan (5.72±0.21) istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Çocukların ana öğün sayıları; düşük, orta ve iyi KIDMED indeksine göre karşılaştırıldığında; KIDMED indeksi düşük olanların ana öğün sayısının 2.77±0.05, orta olanların 2.84±0.03, iyi olanların ise 2.90±0.03 olduğu ve puanı iyi olanlar ile düşük ve orta olanlar arasındaki farkın istatistiksel yönden anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çocukların ana öğün sayıları ve KIDMED skorları arasında pozitif yönde bir korelasyon saptanmıştır (r=0.116; p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Bu araştırma okul öncesi dönemde düzenli öğün tüketiminin Akdeniz diyetine uyumun arttırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, yaşam boyu sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesinde çok önemli bir süreç olan okul öncesi dönemde düzenli aile yemeklerinin gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, okul öncesi dönem, ana öğün, KIDMED 


Keywords: