BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülay KOLDAŞ, Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, Okul öncesi öğretmenlerinin fen uygulamalarına yönelik görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Küçükçekmece İlçesinde bulunan 48 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmenler görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinin çocuklara sağladığı katkılar; yaparak yaşayarak, deneyimleyerek daha hızlı öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve aktif katılım bilgilerin kalıcı olmasını sağladığı sonucu tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırmada öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikler ile ilgili görüşleri incelendiğinde; Fen Etkinliklerini Uygularken Kullandıkları Yöntem Ve Tekniklerden en çok Deney, Gözlem, Gösretip yaptırma, Soru Cevap ve Araştırma İnceleme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada diğer bir sonuç olan öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri için kullandıkları merkez ve malzemelerin neler olduğu incelendiğinde öğretmenlerin sınıflarında fen merkezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini uygularken bilimsel konuları araştırmaya yönelik çocukların aktif katılımcı olacakları etkinlikler planlanması sağlanabilir. Sınıf içinde fen merkezi olmasa bile var olan mekânlar değerlendirilip, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri malzemeler ile donatılarak araştırma ve keşif yapmaya fırsatlar oluşturulabilir. Okulöncesi öğretmenlerinin kendilerini geliştirebilecekleri hizmet içi eğitimlere katılım göstermeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Fen etkinlikleri, Bilimsel düşünme, yaparak yaşayarak öğrenme. 


Keywords: