BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilüfer POLAT, Üyesi Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCLERİNİN
 
Bu araştırmanın amacı, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim gören farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerinin okulöncesi öğretmeni kavramı ile ilgili görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler (n=134) oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğretmen adaylarından “Okulöncesi Öğretmeni………… benzer; çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma bulguları öğretmen adaylarının 15 kategori altında 76 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk altı metafor; güneş, mum, anne, bahçıvan, ağaç, toprak metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin “Okulöncesi Öğretmeni” kavramına ilişkin olarak oluşturdukları 76 adet metafor; “Aileden Sonraki En Yakın Kişi”, “Aydınlatan-Işık Tutan”, “Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan”, “Donanımlı Olan”, “Eğitime Zemin Hazırlayan”, “Fedakar”, “Hayati Önem Taşıyan”, “Kendini Öğrencisine Yansıtan”, “Öğreten-Geliştiren”, “Sorumluluk Ve Meslek Bilinci Olan”, “Şefkat Ve Merhametli Olan”, “Şekil Değiştirebilen”, “Tatlı Sert Olan”, “Temel Atan”, “Yaratıcı” olarak isimlendirilen 15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerden en fazla metafora sahip olan kategorilerin “Öğreten-Geliştiren” (n=35) ve “Aydınlatan-Işık Tutan” (n=32) olduğu görülmektedir.Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar temel alındığında, öğretmen kavramının birden fazla ve birbirinden farklı metaforla açıklandığı görülmüştür. Okulöncesi öğretmeni ile ilgili metafor kategorilerinin okulöncesi öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği özellikleri ve görevlerine ilişkin görüşlerini yansıttığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Öğretmeni, Okulöncesi Öğretmen Adayları, Metafor 


Keywords: