BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin KABA, Neslihan ERKAL, Yeliz AKPINAR MAYİR
ON DÖRT YAŞINDAKİ BİR HASTADA TANISI LAPARATOMİYLE KONULABİLEN BİLATERAL ADNEKSİYEL TORSİYONA NEDEN OLAN PARATUBAL KİST OLGUSU
 
Amaç: Bu sunumda 14 yaşındaki bir hastada bilateral torsiyone olmuş paratubal kist (PTK) kist olgusunu sunulmaktadır. Sunumla nadir görülen, komplikasyonlara neden olan PTK’e dikkat çekerek farkındalık gelişmesine katkı sunmaktır. Olgu sunumu: On dört yaşındaki hasta acil servise karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede orta derecede defans ve hassasiyet mevcuttu. Rebound yoktu. Yapılan transabdominal ultrasonografi incelemelerinde, sol overde 81x57x80 mm, 47x44x45 mm boyutlarında, sağ overde 52x33x47mm, 23x17x27mm boyutunda uniloküler anekoik kistik lezyonlar görüldü. Douglas’ta, paraovaryan alanlarda serbest sıvı gözlenmedi. Bilateral overlerde kan akımı izlendi. Hasta takip edilmek amacıyla kliniğe yatırıldı. Hastada akut over torsiyonu ve akut batın düşünülmediği için ağrı kesici ilaç verildi. Hastanın ağrısı geriledi. Tümör belirteçleri normaldi. Hastanın ara ara ağrısı olması üzerine ameliyat yapılmasına karar verildi. Genel anestezi altında göbek altı median kesi ile batına girildi. Eksplorasyonda sol overi de içine alacak şekilde adneksin 3 kez torsiyone olduğu gözlendi. Adneks detorsiyone edildiğinde sol paratubal kökenli 9X6X5 cm’lik multilobüle PTK olduğu gözlendi (Şekil 1 A, B). Kist detorsiyone edilince over ve tüpün normal yapıda olduğu, torsiyon sonrası kanlanmasının düzeldiği ve doku renginin doğal hale geldiği gözlendi (Resim 2 A, B). Sonra sağ over eksplore edildiğinde sağ adneksin 2 kez toriyone olduğu gözlendi. Detorsiyone edildiğinde sağ paratubal alanda 5X4X3 cm boyutunda PTK olduğu gözlendi (Şekil Resim 3). Adneksiyel dokular detorsiyone edildikten sonra kist eksize edildi. Sağ overde bulunan 2 cm’lik kist eksize edildi. Patoloji sonucunda eksize edilen üç kistin de basit seröz kist olduğu bildirildi. Sonuç: Sunulan olguda seröz basit kist yapısındaki kistlerin her iki paratubal alanda ve sağ overde geliştiği gözlenmiştir. Genellikle PTK tek taraflı olurlar. Kist büyümesi, hemoraji, torsiyon, rüptür başlıca PTK komplikasyonlarını oluşturur. PTK torsiyone olurken over ve tubalarıda içine alacak şekilde torsiyon gelişebilir. Fakat PTK torsiyonunda overlerin kanlanması kısmen devam edebilir. Bu olgularda sunulan olguda olduğu gibi radyolojik görüntülerde overlerde kan akımı izlenebilir. Bu durum tanı koymada ve tedavide gecikmeye neden olabilir. Ayrıca PTK nadir görülür ve genellikle benigndir. Bu nedenle PTK’lerin yönetimine açıklık getiren klinik rehberler henüz yayınlanmamıştır. Bu sebeple PTK’lerle ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacak olgu sunumlarına ve olgu serilerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Paratubal Kist, Kist Torsiyonu, Kist Rüptürü 


Keywords: