BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belma TOPTAŞ ACAR, Hilmiye AKSU
ONLİNE EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞIN KADINLARIN JİNEKOLOJİK MUAYENEYE İLİŞKİN TUTUM VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA
 
Amaç: Online eğitim ve danışmanlığın kadınların jinekolojik muayeneye ilişkin tutum ve anksiyete düzeylerine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, ön test-son test, randomize kontrollü deneysel tasarımda gerçekleştirilmiştir. Örneklemi 100 kadın (deney: 50, kontrol: 50) oluşturmuştur. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Kadınlara jinekolojik muayene olduktan sonra ön test soru formu uygulanmıştır. Deney grubuna ön testi uyguladıktan sonraki ilk 10 gün içerisinde online eğitim ve 6 ay boyunca danışmanlık verilmiştir. Katılımcılara ön testi uyguladıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde son test yüz yüze, 6. aydaki son test ise online doldurtulmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ve Durumluk ve Sürekli Anksiyete Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma 68 katılımcıyla (deney: 37 ve kontrol: 31) tamamlanmıştır. Araştırma verileri Haziran 2021-Eylül 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler SPSS 25.0 programıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Eğitim ve danışmanlık sonrası ilk 3 ay ve 6. ayda kadınların sadece şikâyeti olduğunda muayeneye gelme, jinekolojik muayene pozisyonundan rahatsızlık duyma, muayene sırasında canının yanacağını düşünme ve muayenede kullanılacak aletlerin gösterildiğinde kendilerini daha rahat hissetme durumları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Eğitim ve danışmanlık sonrası ilk 3 ayda kadınların durumluk anksiyete ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Deney grubundaki katılımcıların jinekolojik muayeneye ilişkin tutumlarında başlangıca göre olumlu yönde gelişmelerin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitim ve danışmanlığın kadınların durumluk anksiyetelerini azalttığı saptanmıştır. Kadınların muayene sırasında anksiyetelerini azaltmak ve olumlu tutumlara sahip olmalarını sağlamak için jinekolojik muayeneye ilişkin online eğitim ve danışmanlık yapacak sağlık profesyonellerinin görevlendirilmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-3070-9208, 0000-0001-6975-3172

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Danışmanlık, Eğitim, Jinekolojik Muayene, Tutum 


Keywords: