BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KARABACAK, Gülay MANAV
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bireyin sağlık davranışları sağlık durumu etkilerken, sağlık davranışların gelişiminde inançlar, tutumlar ve algılar da rol almaktadır. Ergenlerin sağlık algıları ve sağlıklı yaşam davranışları değerlendirilerek iyilik halini korumak, sürdürmek ve geliştirici davranışları kazandırmak önemli bir toplum sağlığı hizmeti olarak görülmelidir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma ortaokul öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gazi Mağusa ilçesinde bulunan tüm ortaokullarında okuyan 346 öğrencide tabakalı ve basit rastgele örneklem seçim yöntemiyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu, Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin sağlık algısı ölçeğinden ortalama 52.96±7.73 puan aldıkları görülmüştür. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin sağlık algısının orta düzeye olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinden ortalama 130.42±20.71 puan almışlardır. Araştırma kapsamına alınan orta okul öğrencilerinin sağlık algısı ölçeği genelinden aldıkları puanlar ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar olduğu saptanmıştır. Buda Sağlık algısının, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını doğrudan etkilediği anlama gelmektedir. Sonuç olarak orta okul öğrencilerinin sağlık algılarının artırılması, sağlıklı yaşam davranışlarını olumlu yönde etkilediği için sağlık algılarını yükseltmeye ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yönelik gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sağlık Algısı, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Hemşire 


Keywords: