BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek DEMİR KÖSEM, Şenay DEMİR, Murat BEKTAŞ, İlknur BEKTAŞ, Raziyeh BEYKMİRZA
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ETİK KODLARA BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Pediatri kliniklerinde çalışan hemşireler, çocukların savunmasızlığı nedeniyle daha karmaşık etik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreçte çocuk hemşireleri etik davranmak ve etik kararlar almak için etik kuralları rehber almalıdır. Ayrıca pediatri hemşirelerinin bu etik kurallara ne kadar uyduklarını belirlemek için geçerliliği ve güvenilirliği olan ölçüm araçlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Pediatri Hemşirelerinin Etik Kodlara Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma metodolojik tipte gerçekleştirilmiş olup, Mayıs 2022-Temmuz 2022 tarihleri arasında 375 pediatri hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Pediatri Hemşirelerinin Etik Kodlara Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin psikometrik özelliklerini tespit etmek için geçerlilik analizinde kapsam ve yapı geçerliliği, güvenirlik analizinde madde analizi, iki yarıya bölme, Cronbach alpha katsayıları kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değerinin 0.85, Barlett’s χ2 değerinin 2062.99 olduğu (p<0.05), ölçeğin 28 madde ve maddelerin altı faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Altı faktör toplam varyansın %60.76 açıkladığı belirlenmiştir. Açıklayıcı Faktör analizi faktör yüklerinin 0.50 ile 0.79 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği değerleri χ2=913.646, DF=321, χ2/DF=2.846 GFI=0.902, CFI=0.91, IFI=0.91, RFI=0.85, NFI=0.87, TLI=0.90, RMSEA=0.070 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değerinin tüm ölçek için 0.94, ölçek alt boyutları için 0.65-0.91 arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Pediatri Hemşirelerinin Etik Kodlara Bağlılık Ölçeği’nin Türk toplumuna uygulanabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9914-8299

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Hemşirelik, Etik Kodlar, Bağlılık, Psikometri 


Keywords: