BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Levent ÖZGEN
PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANILAN LEVONORGESTRELLI RAHİM İÇI SİSTEMİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Anormal uterin kanama alışılmış olan menstruasyon düzeninden sapma olarak tanımlanır. Normal mens kanamasında toplam kanama miktarı günlük 20-80 ml ve adet süresi 1-7 gündür. Bu kanama miktarından fazla olan kanamalar demir eksikliği anemisine sebep olabilmektedir. Aşırı kanama sonucunda halsizlik, yorgunluk, depresyon, hayat kalitesinde azalma, günlük aktivitelerde kısıtlılık ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk meydana gelebilmektedir. Perimenopozal dönemde anormal uterin kanama nedeniyle başvuran hastalarda hormonal, non-hormonal ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Levonorgestrelli Rahim İçi Sistem (LNG-IUS) son yıllarda oldukça efektif kullanılan, cerrahi olmayan, uzun etkili alternatif bir seçenektir. Bu çalışmada, anormal uterin kanama nedeniyle LNG-IUS uygulanan perimenopozal kadınlarda, LNG-IUS’un hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine 6. ve 12. aydaki etkileri değerlendirilmiştir. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Ocak 2016- Nisan 2019 zaman aralığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği jinekoloji polikliniğine başvuran, anormal uterin kanama tanısı almış ve LNG-IUS uygulanmış perimenopozal 100 hasta dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiş olup, hasta kayıtlarından hastaların yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, gravida, parite, tedavi başlangıcı ve sonrası 6. ve 12. ay hemogram değerleri, ferritin, aspartat amino transferaz (AST), alanin amino transferaz (ALT), kreatinin düzeyleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Hastaların hematolojik ve biyokimyasal değerleri 0.ay, 6.ay ve 12. aylar arasında karşılaştırıldığında aspartat aminotransferaz (p=0,294), alanin aminotransferaz (p=0,358) ve kreatinin (p=0,425) değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Hemoglobin ve ferritin değerlerinin ise 0.ay, 6.ay ve 12. ayda istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği tespit edildi (Tablo 2). Ayrıca hemoglobin değerleri 0. ay ile 6.ay ve 6.ay ile 12.ay arasında karşılaştırıldı. Altıncı aydaki hemoglobin değerinin 0.aydaki değerden (p<0,001); 12. aydaki hemoglobin değerinin ise 6. Aydaki hemoglobin değerinden (p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi. Ferritin değerleri ile yapılan karşılaştırmada da benzer şekilde 6. aydaki ferritin değerinin 0.aydaki değerden (p<0,001); 12. aydaki ferritin değerinin ise 6. aydaki ferritin değerinden (p<0,001) anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Sonuç: Anormal uterin kanama ve getirdiği olumsuz sonuçlar, perimenopozal dönemde sık karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Gerek oral olarak kullanılan ilaçlar gibi karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerine yan etkiye sahip olmayışı, gerekse kanamayı azaltarak anemiyi tedavi edebilmesi açısından LNG-IUS kanama tedavisinde kullanılan önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu çalışmada LNG-IUS’in karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozmadan anemiyi düzelttiğini destekleyici veriler sunduk.

Anahtar Kelimeler: anormal uterin kanama, hemoglobin, levonorgestrelli rahim içi sistem, perimenopozal



 


Keywords: