BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ülkü Ayşe TÜRKER, Engin KORKMAZER
PLASENTA AKREATA SPEKTRUMU NEDENİYLE SEZARYEN HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN POSTOPERATİF MESANE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, plasenta akreata nedeniyle histerektomi uygulanmış ve cerrahi sırasında eş zamanlı mesane hasarı nedeniyle mesane onarımı yapılmış olgularda postpartum dönemde ürodinamik olarak mesane fonksiyonlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 01/01/2016–01/01/2018 tarihleri arasında başvuran plasenta akreata spektrumu nedeniyle elektif sezaryen yapılan ve postpartum histerektomi uygulanan hastalar dahil edilmiştir. Kliniğimizde bu hastalara rutin olarak operasyon sonrasındaki 6. aylarında ürodinami yapılarak mesane fonksiyonları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların demografik özellikleri incelendiğinde, gruplar arasında fark saptanmadı. Mesane hasarı olan ve olmayan hastaların perioperatif özellikleri karşılaştırıldığında mesane hasarı olan ve olmayan grup arasında üriner kateterizasyon, hastanede kalma süresi, doğum haftası ve insizyon tipi açısından anlamlı farklılık saptandı. Yine bu iki grup arasında şiddetli işeme hissi ve maksimum mesane kapasitesi açısından anlamlı farklılk saptandı. Hastalar mesane hasarına göre subgruba ayrıldığında ise gruplar arasında ürodinami açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak plasenta invazyon anamolisinin klasik tedavisi olan sezaryen histerektominin morbiditesi yüksek bir operasyon olması nedeniyle preoperatif dönemde klinik ve ultrasonografik olarak plasenta invazyon anamolisi olduğu düşünülen hastalar multidisipliner yaklaşımın uygulanabileceği tersiyer merkezlere yönlendirilmelidir ve operasyon tecrübeli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Ayrıca hastaların hem preopertaif hem de postoperatif değerlendirilmesi ile kısa ya da uzun dönem komplikasyonlar ile başa çıkmak çok daha kolay olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Plasenta akreata, Postpartum histerektomi, sezaryen histerektomi, Ürodinami. 


Keywords: