BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahsen DEMİRHAN, Yasemin HAMLACI BAŞKAYA, Kevser ÖZDEMİR
PLISSIT MODELİNE DAYALI JİNEKOLOJİK KANSERLİ KADINLARDA CİNSELLİĞE YÖNELİK EĞİTİMİN EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE FARKINDALIK VE TUTUMA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Bu çalışmada PLISSIT modeli doğrultusunda yapılan cinsel danışmanlık eğitimi ile öğrencilerin farkındalık düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-yöntem: Deneysel (randomize-kontrollü) tipteki bu çalışma, Türkiye’nin batısında bir devlet üniversitesinde, Mayıs-Kasım 2022 tarih aralığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini karşılayan, ebelik bölümü üçüncü sınıfında okuyan 74 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Randomizasyon sonucu müdahale grubuna 38, kontrol grubuna ise 36 öğrenci dahil edilmiştir. Müdahale grubuna 45 er dakikalık 3 oturum ile PLISSIT çerçevesine dayalı eğitim düzenlenmiştir. Kontrol grubuna ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Tanıtıcı bilgi formu, Jinekolojik kanser farkındalık ölçeği (JKFÖ) ve Cinsel tutum ve İnançlar ölçeği (CTİÖ) ile veriler toplanmıştır. Anketler, eğitim öncesi ve 3 eğitim oturumunun tamamlanmasının ardından öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Veriler parametrik testler ile analiz edilmiştir. Karşılaştırmalı istatistiklerde, iki grup arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi, grup içi önce-sonra karşılaştırmalarında Paired Sample t testi kullanılmıştır. p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Müdahale grubunun eğitimden önce JKFÖ toplam puan ortalaması 163.03±14.05, eğitimden sonra 177.16±14.43; CTİÖ toplam puan ortalaması ise eğitimden önce 33.53±5.49, eğitimden sonra 29.37±5.92 olarak hesaplanmış olup PLISSIT eğitimi ile jinekolojik kanser farkındalık ve cinsel tutum ve inanç düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(p<0.001). Kontrol grubunda ise ön test JKFÖ toplam puan ortalaması 165.03±19.54, son test 165.19±19.50; CTİÖ toplam puan ortalaması ise ön test 34.19±5.24, son test 34.86±5.77 olarak hesaplanmış olup kontrol grubunda ön test ve son test arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda PLISSIT modeline dayalı jinekolojik kanserli hastalarda cinsellik eğitiminin, öğrencilerde farkındalık ve olumlu tutumlarının oluşmasında etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, jinekolojik kanserler, PLISSIT, farkındalık, tutum 


Keywords: