BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali BUHUR, Özcan BALAT
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU İNFERTİL OLGULARDA CERRAHİ OVÜLASYON İNDÜKSİYONUNUN KUMULATİF OVÜLASYON VE GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ
 
Giriş: Polikistik Over Sendromlu İnfertil olgularda tedavide ilk seçenek klomifen sitrat kullanılmıştır. Klomifen Sitrat'ın başarısız kaldığı durumlarda ise gonadropinler ve human menopozal gonadropin kullanılmış ama bu ilaçlar da istenen etkiyi sağlayamamıştır. 1984 yılında Gjonnaess polikistik over sendromlu hastalara laparoskopik elektrokuagülasyon uygulamıştır. Amaç: Bu çalışmada, Polikistik Over Sendromlu infertil olgularda cerrahi ovülasyon indüksiyonunun kumulatif ovülasyon ve gebelik oranlarına etkisi araştırıldı. Materyal metod: Ocak 1995-0cak 1997 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi jinekoloji polikliniğine başvuran ve labaratuar sonuçlarına ve ultrasonografi bulgularına göre polikistik over sendromu tanısı konulan, medikal ovülasyon indüksiyonuna cevap vermemiş ve başka infertilite nedeni olmayan 20-40 yaş arasındaki 15 kadın hasta çalışmaya alındı. Litotomi pozisyonunda umblikus noktasından 10 mm’ lik trokar ile batına girildi. Batın ici pnomoperitoneum sağlandı. Sol ve sağ avasküler batın yan tarafından 5 mm lik iki adet trokarlar ile batına girildi. Gjonaess tekniğine uygun olarakve over dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak 8-10 adet monopolar iğne koter ile over dokusundaki kistler perfore edildi. .Operasyon sonrası 12. aya kadar hastalara hiçbir tedavi uygulanmadı. Kendiliğinden gebe kalamayan hastalara tekrar adetin 5-9 günleri arası Klomifen sitrat 50mg/gün uygulandı. Bulgular: Post operatif 1. Günde plazma testesteron ve andrestenedion seiyeleri anlamlı olarak düşüktü.(p<0.05)Post operatif 2. Haftada LH seviyeleri normale döndü.post operatif 4. Haftadan itibaren hastaların %60 ında LH/FSH oranı normale döndü. Ovarian driling sonrası bir yıl içinde 12 hastada (%80) ovulasyon oluştu ve 8(%52)hastada gebelik oluştu. Bir yılda kendiğinden gebe kalamayan 7 hastaya klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonu uygulandı bu hastaların da 3(%20) tanesi 6 ay içinde gebe kaldı.Operasyon sonrası birbuçuk yılda toplam olarak hastaların %72 sinde gebelik oluştu. Sonuç: Klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonunun başarısız olduğu infertil Polikistik over sendromlu olgularda laparoskopik ovarian driling gebelik sağlanması açısından etkin bir yöntemdir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1228-6209)

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over, Laparoskopik Ovarian Driling, Klomifen Sitrat 


Keywords: