BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze SÖYLEMEZ, Berrak BAŞTÜRK, Hatice Kübra ARAS
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI
 
Polikistik over sendromu (PCOS) daha çok kadınlarda görülen (%5-10) bir endokrin bozukluktur. Metabolik sendromun klinik özellikleri olan abdominal obezite, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar PKOS’lu olgularda da sıklıkla görülmektedir. Bu araştırma, Mart – Nisan 2020 tarihleri arasında Erzurum ilinde polikistik over sendromu (PCOS) tanısı konulmuş, gönüllü 73 kadının beslenme durumlarının belirlenmesi, beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ve eşlik eden hastalıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma için veri toplama formu olarak, bireylerin demografik durumları, beslenme alışkanlıkları, PCOS belirtileri, hipoglisemi durumları, ağırlık durumları ve diyet geçmişlerini içeren 40 sorudan oluşan online anket formu uygulanmıştır. Bireylerin % 60,8’inin çocuğunun olmadığı, % 62’sinin ailesinde herhangi bir hastalık tanısının olmadığı ve %86,5’ inin günlük 3 ila 5 öğün arasında beslendiği, %51,4’ünün yalnızca ayda 1-2 kere ev dışında beslendiği saptanmıştır. Katılımcıların %70,3’ ünün hipoglisemi yaşamadığı ve %87,8’inin günlük uyku saatinin 7-10 saat arasında olduğu belirlenmiştir. PCOS’ lu kadınların ara öğünlerde tükettikleri besinlere yer verilmiştir. Çoğunluğun ara öğün seçeneklerini %31,1 oranı ile meyve ve çiğ sebzeden yana kullandığı, en az tercih edilen besinin %97,3 oran ile gözleme, börek tarzı yiyeceklerin olduğu saptanmıştır. PCOS’ta hormon dengesizliği yaşayan bireylerin şişmanlık durumları değerlendirildiğinde anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,202). Bireylerin % 17’si hipoglisemi yaşamakta olup, hipoglisemi ve insülin direnci yaşama durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.001). Sonuç olarak bireylerin çoğunluğun sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu ve hastalığın seyrinin hafif olduğu, sağlık besin örüntülerine, uyku düzenine sahip olunması ve öğün sıklığının düzenlenmesinin PCOS komplikasyonlarında iyileşme sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme durumu, Hipoglisemi, Hormon Dengesizliği, Polikistik Over Sendromu 


Keywords: