BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aybige Ebru SARIÇAY, Belgin ARSLAN CANSEVER
POLONYA KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI
 
Bu çalışmanın amacı aile ve çocuk yetiştirme tutumlarını kuramsal olarak incelemek ve Polonya örneği temelinde farklı bir bakış açısı ortaya koymaktır. İlk sosyalleşme merkezi olan ailenin, çocuğun fiziksel, bilişsel ve duyuşsal gelişiminde diğer bütün etkenlerden daha önemli rol oynadığı söylenebilir. Aile tutumları çocuğun yaşam perspektifini, öz saygısını, öz disiplinini, sosyal ilişkilerini önemli ölçüde etkiler ve çocukların nasıl bir yetişkin olacaklarına dair yol haritası çizer. Benlik algısı ve kişilik gelişimi üzerinde büyük etkisi olan aile tutumlarının örneklerle ortaya koyulması bu bağlamda önem taşımaktadır. Hofstede’in kültürel boyutlar teorisine göre kolektivizm ve bireyciliğin orta seviyelerinde yer alan Polonya’nın bu sosyolojik durumu aile yapısına da yansımıştır. Aile kavramına verilen önem, gün içinde birlikte vakit geçirmek için özel zamanlar oluşturulması, hafta sonları aile bireyleri ile etkinlik yapmaya özen gösterilmesi, geniş ailenin merkezde olması, toplumun kolektivist yönünü vurgularken aynı zamanda her çocuğa birey gözüyle bakılması, sorumluluklar verilmesi, bavullarını ve okul çantalarını kendilerinin taşımaları, düştüklerinde kendi kendilerine ayağa kalkmalarının beklenmesi, her kafede çocuklara uygun masalar olması ve çocukların bu masalarda tek başlarına uzun süre vakit geçirebilmeleri, çocuk kütüphanelerinin dizaynı gibi pekçok faktör bireyciliğin etkisini göstermektedir. Çalışmada betimleyici yöntemden yararlanılmıştır. Bu amaç çerçevesinde aile yapısı ve çocuk yetiştirme kavramlarına değinilmiş ardından Polonya deneyimi kapsamında örneklerle bir değerlendirme sunulmuştur. Farklı kültürlerdeki aile ve çocuk yetiştirme tutumlarını incelemek bireylerin ve dolaylı yoldan toplumların geleceğini şekillendirdiğinden önem taşımaktadır. Bu çalışmada Polonya örneği üzerinden gözlemler ve değerlendirmeler ile aile ve çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi hedeflenmektedir. Evrensel bakış açısı ile örneklerin incelenmesi farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak farkındalık kazanmak açısından önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile, Çocuk yetiştirme tutumları, Kültür 


Keywords: