BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru CİRBAN EKREM, Sevgi ÖZSOY
POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA CİNSEL MİTLERE İNANMA DURUMUNUN MENOPOZ TUTUM VE SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ
 
Giriş: Doğru olduğuna inanılan, yanlış bilgi ve düşüncelere “mit” denilmektedir. Birçok etmene bağlı olarak ortaya çıkan cinsel mitler, kadınların yaşamlarında birçok alanı da etkileyebilir. Amaç: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda cinsel mitlere inanma durumunun, menopoz tutum ve semptomları ile ilişkisini incelemektir. Kapsam: Araştırmanın evrenini, Zonguldak-Çaycuma’da yaşayan 40-64 yaşları arasındaki 4361 kadın oluşturdu. Örneklemde, 424 kadın yer aldı. Yöntem: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ölçeklerin yazarlarından ve katılımcılardan izin alındı. Tanımlayıcı ve analitik tipteki araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, cinsel mitler ölçeği (CMÖ), menopoz tutum değerlendirme ölçeği (MTDÖ) ve menopoz semptomlarını değerlendirme ölçeği (MSDÖ) kullanılarak, Ocak-Mayıs 2018 tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde öz-bildirim yöntemi ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Postmenopozal dönemdeki kadınların yaş ortalaması 57,12±5,60, son adet yaşları ortalaması 46,54±5,35 ve menopozda geçirilen süre ortalaması 10,58±7,02 yıl idi. Kadınların CMÖ toplam puan ortalaması 92,28±17,80, MTDÖ toplam puan ortalaması 27,86±8,06 ve MSDÖ toplam puan ortalaması 17,11±9,43 olarak bulundu. Postmenopozal dönemdeki kadınların CMÖ, MTDÖ ve MSDÖ toplam puanları karşılaştırıldığında, CMÖ ile MTDÖ arasında bir ilişkinin olmadığı (r=-0,067, p=0,168), CMÖ ile MSDÖ arasında pozitif yönlü, anlamlı ve çok zayıf ilişki (r=0,125, p=0,01) saptandı. Sonuç: Kadınların cinsel mitlere inanma düzeyinin orta seviyeden yüksek olduğu, cinsel mitlere inanma durumunun menopoz tutumlarını etkilemediği, menopoz semptomlarını ve şiddetini etkilediği belirlendi. Kadınların menopoz semptomlarının ve semptomlarının şiddetinin azaltılabilmesi için cinsel mitlerinin düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir. Kadınların cinsel mitlerinin düzeltilmesi, cinsel sağlık/üreme sağlığı literatürüne katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel mitler, Postmenopoz, Semptom, Tutum 


Keywords: