BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belma TOPTAŞ ACAR, Emine GERÇEK ÖTER
PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN ANNELERE DİNLETİLEN MÜZİĞİN ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu sistematik derleme, prematüre bebeği olan annelere dinletilen müziğin anne sütünü arttırmaya etkisine ilişkin kanıtları belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Sistematik derleme kapsamında 2010-2022 tarihleri arasında, Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlanmış 5 randomize kontrollü deneysel çalışma ve 2 yarı-deneysel çalışma olmak üzere toplam 7 çalışma yer almıştır. Taramalar, 15-25 Nisan tarihleri arasında, Ulakbim, Ulusal Tez Merkezi, Türk Medline, Google Akademik, Web of Science, PubMed (including MEDLINE), Scopus, Science Direct, Clinical Key, Cochrane ve EBSCOhost veri tabanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu veri tabanlarında, “anne sütü üretimi, prematüre, müzik, prematür bebek, müzik terapi, anne sütü üretimi ve müzik, prematür bebek ve müzik terapi, breast milk production, prematurity, music, premature baby, music therapy, breast milk production and music, prematüre baby and music therapy” anahtar kelimeleri kelimeleri ile taranmıştır. Çalışmanın yapılması ve raporunun hazırlanmasında Sistematik Derleme ya da Meta Analiz Araştırma Raporunun Yazımında Bulunması Gereken Maddelerle İlgili Kontrol Listesi (PRISMA) kullanılmıştır. Çalışmaların yanlılık riski, iki yazar tarafından Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmaların metodolojik kalitesi Joanna Briggs Institute tarafından yayınlanan kontrol listeleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 762 katılımcıyı içeren 7 çalışma incelemeye dâhil edilmiştir. Yapılan çalışmalarda özellikle prematür doğumların yüksek oranda gerçekleştiği günümüzde anne sütünü arttırmada alternatif yöntemlerden biri olarak müzik terapinin uygulanabileceği, müzik terapinin anne sütü üretimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Maternal ya da neonatal kaynaklı nedenlerle bebeğini emziremeyen ve/veya prematüre bebeği olan annelerde anne sütünü arttırmaya yönelik uygulamalar kapsamında müzik terapinin de uygulanabileceği konusunda sağlık personellerine farkındalık eğitimleri verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, konu ile ilgili daha fazla randomize kontrollü çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü üretimi, Prematüre, Müzik, Randomize kontrollü çalışma, Yarı deneysel çalışma 


Keywords: