BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem UĞURLU, Gizem ARSLAN, Özhan ÖZDEMİR
PRENATAL DÖNEMDE MATERNAL VE PATERNAL BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma prenatal dönemde eşlerin maternal ve paternal bağlanma düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma Şubat-Ağustos 2021 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 100 çift (n=200) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Doğum Öncesi Anne Bağlanma Ölçeği (DÖABÖ)” ve “Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği (DÖBBÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya için gerekli etik kurul izni alınmış ve araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Verilerin analizi SPSS for Windows (Statistical Package for Social science for Windows, Version 25.0) paket programı kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27.85±5.16, baba adaylarının yaş ortalaması 31.59±5.93’dür. Gebelerin DÖABÖ puan ortalaması 77.87±8.08; baba adaylarının DÖBBÖ puan ortalaması 63.70±8.22’dir. DÖABÖ ve DÖBBÖ toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.279, p=0.005). DÖABÖ ve DÖBBÖ alt boyutlarından “bağlanmanın niteliği” ve “bağlanma için harcanan zaman” puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.203, p=0.042; r=0.236, p=0.018). Sosyodemografik ve obstetrik özellikler arasından bebeği ultrasonda görme durumuna göre; DÖABÖ ve DÖBBÖ puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu (p=0.022, p=0.015) ve bebeğini ultrasonda gören çiftlerin maternal ve paternal bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Prenatal dönemde çiftlerin maternal ve paternal bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Prenatal dönemde maternal ve paternal bağlanma düzeylerinin değerlendirilmesi, bebeği ultrasonda görmek gibi maternal ve paternal bağlanma düzeylerine olumlu katkı sağlayan faktörlerin hemşire ve ebeler tarafından göz önünde bulundurulması ve farkındalıklarının yükseltilmesi, çiftlerin ultrason muayenesine birlikte katılımlarının desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prenatal bağlanma, maternal bağlanma, paternal bağlanma 


Keywords: