BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve GENCO, Mehmet GENCO, Fisun VURAL
PRİMER RETROPERİTONEAL HİDATİK KİST VAKA SUNUMU
 
Amaç: Kist hidatik hastalığı Echinococcus Granulosus paraziti tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Kist hidatik(KH) en sık görülen organ tutulumu karaciğerdir. Endemik bölgelerde önemli bir sağlık problemidir. Biz bu çalışmada kliniğimizde adneksiyel kitle olarak operasyona aldığımız ve primer retroperitoneal kist hidatik olarak sonuçlanan vakamızda; tanıdaki kısıtlılıklar ve tedavi yaklaşımlarını tartışmayı amaçladık. Olgu: Karın ağrısı şikayetiyle polikliniğe başvuran 43 yaşında kadın hasta (G3P3Y3 ). Hastanın medikal ve cerrahi özgeçmişinde ek özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde transvajinal ultrasonografisinde sol adneksle ilşkili olabilecek bir kitle mevcuttu. Hastadan istenen genel cerrahi konsültasyonunda kist hidatik lehine bulgusu yoktu. Magnetik rezonans görüntülemesinde batın sol orta kadranda 145x115 mm, dinamik incelemede tüm fazlarda minimal kontrast tutulumu gösteren, görünüm öncelikle kistik overyan kitle lehine değerlendirilmiştir (Resim 1). Hastanın preoperatif tümör marker sonuçları ve kist hidatik hemaglütinasyon testi negatifti. Yapılan cerrahi eksplorasyonda uterus bilateral tuba ve overler doğal izlendi. Sol retroperitoneal alanda 20 cm lobule konturlü kistik lezyon izlendi. Kist solda böbrek ile dens yakın komşuluk halindeydi. Kistin tabanı keskin ve künt diseksiyonla serbestleştirilirken kist rupture oldu. Kist hidatik ile uyumlu içerik izlendi (Resim 2). Kist kapsülüyle total olarak eksize edildi. Operasyon esnasında ek yayılımı önlemek amacıyla batın hipertonik saline ile yıkandı. Hastaya omentektomi yapıldı. Patoloji sonucu yumuşak doku eksizyonel biyopsi: kist hidatik ile uyumlu histopatolojik bulgular geldi. Hastanın albendazol tedavisi düzenlendi, takiplerinde sorun oluşmadı. Sonuç: KH vücudun birçok bölgesinde izlenebilmektedir. KH hastalarının kesin tanısında işlem öncesi kullanılabilecek bir radyolojik yöntem veya serolojik test şimdilik mevcut değildir. Farklı lokalizasyonlar ayırıcı tanı problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle özellikle endemik alanlarda kistik lezyonların incelenmesinde hidatik kist hastalığı akla gelmelidir. ORCID NO: 0000-0002-1777-7380

Anahtar Kelimeler: kist, hidatik, retroperitenoal, kitle, over kitle 


Keywords: