BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zümrüt YILAR ERKEK, Fatih OKAN, Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK
PROBİYOTİK KULLANIMININ SON TRİMESTIR GEBELİK YAKINMALARINA ETKİSİ
 
Bu araştırma probiyotik kullanımının son trimestır gebelik yakınmalarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde dizayn edilen araştırma bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine başvuran 179 gebe ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Özellikler Bilgi Formu” ile “Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği (GYYKEÖ)” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26,84±4,65 olarak bulunmuştur. Gebelerin %57,5’inin probiyotik teriminin anlamını bilmediği, %78,2’sinin daha önceki gebeliğinde, %50,8’inin şimdiki gebeliğinde probiyotik kullanmadığı belirlenmiştir. Gebelerin %69,8’inin ev yapımı süt ürünlerini tükettiği, %36,9’unun bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını güçlendirdiğini düşündüğünden dolayı probiyotik ürün kullandığı, %29,1’inin ise probiyotiklerin tam olarak ne işe yaradığını bilmemesinden dolayı kullanmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada gebelerin %20,1’inin bu gebeliğinde her gün probiyotik tüketiminin olduğu belirlenmiştir. Gebelerin GYYKEÖ puan ortalaması 78,99±31,64 bulunmuştur. Probiyotik kullanan gebelerin GYYKEÖ puan ortalaması (76,70±31,94) kullanmayanlara göre (81,20±31,36) daha düşük bulunmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Probiyotik kullanım sıklığı ile GYYKEÖ puan ortalamaları arasında da anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Araştırmanın sonucunda, gebelerin probiyotikler hakkındaki bilgilerinin ve kullanım düzeylerinin yeterli olmadığı, probiyotik kullanım sıklığının gebelik yakınmalarını ve yaşam kalitesini etkilemediği belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin gebelik dönemi probiyotik kullanımı konusunda eğitim programları düzenlemesi ve danışmanlık yapması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Gebelik Yakınmaları, Yaşam Kalitesi 


Keywords: