BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru GÖZÜYEŞİL
ROMAN KADINLARDA GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma roman kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte bu araştırma, Adana’nın Yüreğir ilçesinde Romanların yoğun olarak yaşadığı Akıncılar ve Suluca bölgesinde yaşayan roman kadınlar ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Akıncılar ve Suluca bölgesinde yaşayan yaklaşık 420 kadın oluşturmuştur. Örneklemi ise basit rastgele örneklem yöntemi ile hesaplanmış ve 146 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, min-max, ortanca hesaplamalarının yanı sıra, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Post-hoc test istatistiği kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular; Kadınların yaş ortalamasının 31.25±10.42 olduğu, %48.6’sının okuryazar olmadığı, tamamının evli olduğu, çalışmadığı ve gelir durumu algılarının gelirlerinin giderlerinden az olduğu belirlenmiştir. Kadınların Genital Hijyen Davranışları Envanteri toplam puan ortanca değeri 46 olarak saptanmıştır. Kadınların eğitim durumları, eşlerinin eğitim durumları, beslenme durumu algıları, sigara içme durumları ve günlük ped değiştirme sıklığı değişkenlerine göre Genital Hijyen Davranışları Envanteri toplam ortanca değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu araştırma sonuçlarına göre roman kadınların genital hijyen davranışlarının yetersiz olduğu, ayrıca kadınların genital hijyen davranışlarının eğitim durumu, beslenme durumu, sigara içme durumu ve günlük ped değiştirme sıklığı değişkenlerinden etkilendiği saptanmıştır. Kadınların bu konuda eğitim gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Roman, Genital Hijyen, Kadın Sağlığı 


Keywords: