BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meral Tuğba ÇİMŞİR, Fazlı DEMİRTÜRK
SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİKAL PAP SMEAR) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ)
 
Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı ve tarama yöntemleri ile saptanabilmekte ve uygun bir tedavi ile serviks kanserine bağlı ölümlerin büyük bir kısmını önlemek mümkün olmaktadır. Kliniğimizde uygulanan sitolojik tarama kapsamında, 01/01/2008 ile 31/03/2011 tarihleri arasında smear alınan 5051 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenerek geleceğe dönük yeni stratejiler ve prosedürler planlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Anormal pap smearli hastaların değerlendirilmesi ve takibi özellikle düşük dereceli lezyonlarda tartışma konusudur. Çalışmamızda incelediğimiz 5051 olgunun, %45’i normal, %41’i inflamasyon, %10’u atrofi, %3’ü yetersiz materyal, %1’i ascus, %0,1’i lsıl, %0,1’i hgsıl, %0,1’i asc-h ,%0,1’i malign % 0,1’i agus olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların yaş ortalaması 39 olarak hesaplanmıştır. Hastaların normal, inflamasyon ve atrofi çıkanlar bir grupta toplanarak Grup1, diğerleri ise tek bir grupta toplanarak Grup2 olarak gruplandırıldı. Grup 1 ve Grup2 arasında yaş, parite ve menapoz durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,001). Grup 1 ve Grup 2 arasında gravida sayısı ile karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. (p=0,059). Dünyada yaygın olarak uygulanmakta olan serviko-vaginal sitoloji taraması serviks kanserinin erken tanısında oldukça başarılı bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. Papanicolaou (pap) smear taramasının Human Papilloma Virus taraması ile birlikte yaygın olarak uygulanması, invaziv serviks kanserinin görülme oranını önemli ölçüde azaltmıştır Anormal smear sonucu ile gelen hastalara, belirlenmiş protokole uygun yaklaşımda bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kolposkopi, Smear 


Keywords: