BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aleynanur DEMİR, Ayşe YILDIZLI, Umut KAÇAMAN, Meltem KAYDIRAK, Büşra YILMAZ, Ümran OSKAY
SAĞLIKLI VE RİSKLİ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMA VE ANKSİYETE DÜZEYİNİN DOĞUM SONRASI DEPRESYON SIKLIĞINA ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
 
Amaç: Sağlıklı ve riskli gebelerin prenatal bağlanma ve gebelikteki anksiyete düzeylerinin postpartum depresyon sıklığına etkisini incelemektir. Yöntem: Karşılaştırmalı nitelikte yapılan pilot çalışmada araştırma kriterlerine uyan gebelere prenatal dönemde Tanıtıcı Bilgi Formu, Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) ve postpartum dönemde bir ve 6. haftalarda tekrar BAE, Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ) uygulandı. Araştırmanın evrenini, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na Ocak 2019-Mart 2019 tarihlerinde başvuran gebeler (n=44) oluşturdu. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen gebelerin %81,8’i riskli gebe ve 32,84±3,79 gebelik haftasındadır. Gebelerin yaş ortalaması 31,09±6,13 yıl, %29,5’i primipar ve %59,1’inin isteyerek gebe kaldığı saptandı. Gebelerin neredeyse tamamı gebelikte ve doğum sonrasında (%93,2) aile desteği ve sosyal destek aldığını ve bu desteğin Visual Analog Skalası’na göre ortalaması yüksek olarak belirlendi (Gebelikte ortalama=8,49±2,82; doğumda ortalama=8,16±2,15). Araştırmaya dahil edilen gebelerin gebelikteki puan ortalamaları; PBE 43,97±10,35 ve BAE 16,38±9,23 olarak belirlendi. Sağlıklı ve riskli gebelerin gebelikteki prenatal bağlanma ve anksiyete puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi. Araştırmaya devam eden gebelerin puan ortalamaları; BEA birinci hafta 18,94±11,80 (0-47); altıncı hafta 12,78±10,44 (0-46), EDSDÖ birinci hafta 12,10±5,87 (0-27), altıncı hafta 8,05±4,40 (0-18) ve değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Fakat gebelikte yaşanan anksiyete doğum sonrası anksiyete ve postpartum depresyon arasında istatiksel olarak ileri düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlendi. Sonuç: Veri toplanmaya devam eden çalışmada prenatal bağlanmanın anksiyete ve depresyon üzerine bir etkisi olmadığı fakat gebelerin gebelik süresince yaşadıkları yoğun anksiyete onların doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerini artırdığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Prenatal Bağlanma, Anksiyete, Depresyon 


Keywords: