BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hanife DOĞAN, Nuriye ÖZENGİN
SAĞLIKLI VE ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE PELVİK TABAN SEMPTOMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Üriner inkontinans, miktarı ne olursa olsun her türlü istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. Üriner inkontinans, dünya çapında farklı yaşlarda milyonlarca fiziksel olarak aktif kadını etkilediği bildirilmektedir. Genel görüş, inkontinansı olan kadınların idrar kaçırma ve koku korkusu nedeniyle fiziksel aktivite sırasında ped kullanarak veya fiziksel aktiviteyi bırakarak davranışlarını değiştirdiğidir. Fiziksel aktivite ile üriner inkontinans arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma olmasına rağmen tam bir netlik söz konusu değildir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı ve Üriner inkontinanslı kadınların fiziksel aktivite düzeylerini ve pelvik taban semptomlarını karşılaştırmaktı. Çalışmamıza 354 sağlıklı ve 521 Üriner inkontinanslı kadın dâhil edildi. Kadınların sosyodemografik özellikleri, eğitim durumları, obstetrik ve jinekolojik hikâyeleri kaydedildikten sonra, pelvik taban semptomları Global Pelvik Taban Rahatsızlık Anketi (GPTRA) ile, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile değerlendirildi. Sağlıklı ve Üriner inkontinanslı kadınların yaşı, Vücut Kütle İndeksi (VKİ), gebelik sayısı, doğum sayısı, kürtaj sayısı, menopoz varlığı, eğitim durumu ve medeni durumları benzerdi (p>0,05). Üriner inkontinanslı kadınların pelvik taban semptom skorları sağlıklı kadınlara göre yüksekti (p<0,05). Üriner inkontinanslı kadınlar ile sağlıklı kadınların fiziksel aktivite skorları benzerdi (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda, üriner inkontinanslı kadınların pelvik taban semptomlarının sağlıklı kadınlarınkine göre daha kötü olduğu bulundu. Ayrıca Üriner inkontinanslı kadınların fiziksel aktivite düzeylerinin sağlıklı kadınlar ile benzer şekilde iyi olduğu tespit edildi. Üriner inkontinanslı kadınların semptomlarına rağmen fiziksel aktivitelerini kısıtlamadıkları düşünüldü. Üriner inkontinanslı kadınların hangi fiziksel aktiviteyi daha sık yaptıkları ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Pelvik Taban, İnkontinans 


Keywords: