BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba ÇİVİ KARAASLAN, Ela TARAKCI, Serdal UĞURLU
SKLERODERMA TANILI KADIN OLGULARIN AĞRI, FONKSİYONELLİK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Skleroderma (SSc), fibrozis ile seyreden otoimmün bir bağ dokusu hastalığıdır. SSc insidansı kadın cinsiyette erkeklere oranla beş kat daha yüksektir. Bu çalışmada SSc tanılı kadın hastaların ağrı düzeyleri, fonksiyonellik seviyeleri ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 44,21±11,28 yıl ve beden kütle indeksi ortalama 23,97±5,27 kg/m2 olan toplam 43 SSc’li kadın katılımcı dahil edildi. Katılımcıların istirahatte, aktivite esnasında ve gece yaşadıkları ağrı düzeyleri Vizüel Analog Skala (VAS) ile, üst ekstremite fonksiyonellik düzeyleri 9 delikli peg test (9DPT) ile, yaşam kaliteleri ise Skleroderma Sağlık Değerlendirme Sorgulaması (SHAQ) ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan olguların istirahatteki, aktivite esnasında ve gece yaşadıkları ağrı düzeyleri sırasıyla ortalama 0,79±2,08; 2,33±3,25; 1,36±2,59 olarak bulunmuştur. Dominant taraf üst ekstremite fonksiyonellik düzeyleri; toplama alt parametresi için 7,99±2,08 saniye, yerleştirme için 14,92±3,51 saniye ve toplam 22,40±5,70 saniye olarak bulunmuştur. SHAQ global puan ortalama 1,12±0,54 olarak saptanmıştır. Yaşam kalitesi ile korelasyonları incelendiğinde aktivite ağrısı (p=0,022; r=0,348), 9DPT toplama alt parametresi (p=0,009; r=0,397) ve 9DPT yerleştirme alt parametresi (p<0,001; r=0,545) ile körele olduğu saptandı. SSc'li kadınlarda ağrı, fonksiyonel limitasyonlar ve hastalıkla ilgili diğer semptomların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. SSc’li kadınların tedavi programları içerisinde aktivite ağrısı en önce tedavi edilmesi gereken semptomlardan biridir. Ağrı tedavisi ile fonksiyonelliğin ve yaşam kalitesinin artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Yaşam Kalitesi, Üst Ekstremite Fonksiyonu, Kadın, Sistemik Sklerozis 


Keywords: