BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda GÜMÜŞ, Mesude DUMAN, Roza DOLU
SURİYELİ MÜLTECİ EBEVEYNLERDE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI BİLGİ VE TUTUMLARI
 
Çocuk istismarı, çocukların bedensel, duygusal, cinsel veya psikolojik olarak zarar görmeleri anlamına gelir. Çocuk cinsel istismarı (ÇCİ) neredeyse her ülkede görülen, konuşulması tabu olan bir konudur. Mülteci çocuklar zorlu yaşam koşulları, kültür farklılıkları ve dil bariyerleri nedeniyle ÇCİ bakımından en çok risk altında olan gruplardandır. Bu nedenle mülteci ebeveynlerin çocuk istismarı hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda tutumlarını geliştirmeleri, çocukların korunması ve güvende olmaları açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, Suriyeli mülteci ebeveynlerin ÇCİ hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma, Temmuz-Ağustos 2022 tarihleri arasında kesitsel, tanımlayıcı, ilişki arayıcı desende, kişisel bilgi formu ve Ebeveynler İçin Çocuk Cinsel İstismarı Bilgi/Tutum Ölçeği (ÇCİBTÖ) kullanılarak yapıldı. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 33,0±8,2, %74,7’si kadın, %93,7’ü evli, %32,3’ü ilkokul mezunu, %65,2’si çalışmayan, %50,5’inin algıladığı gelir durumu düşük %97,5’inin engelli çocuğu yok ve %81,3’ünün aile tipi çekirdek aile olarak saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların ortalama çocuk sayısı 2,6±1,6, ortalama kız çocuk sayısı 3,3±0,5, ortalama erkek çocuk sayısı 1,1±1,0 ve en küçük çocuğun yaş ortalaması 4,9±3,7 olarak saptanmıştır. Katılımcıların ÇCİBTO mitler/olgular, inanç, bilgi, tutum, hizmet ve ihbar bilgisi ve önleyici tutumlar alt boyutlarının puan ortalamalarının öğrenim durumlarına, gelir durumlarına, aile tipine, çalışma durumuna ve engelli çocuk sahibi olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak, üniversite mezunu olan, gelir durumunu iyi olarak algılayan, çekirdek ailede yaşayan, çalışan ve engelli çocuğu olan ebeveynlerin çocuk cinsel istismarına karşı bilgi ve tutum düzeyinin daha iyi olduğu ve katılımcıların çocuk cinsel istismarı bilgi ve tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. ORCID NO: 0000-0003-2527-7236

Anahtar Kelimeler: Mülteci ebeveynler, göç, cinsel istismar, bilgi ve tutum. 


Keywords: