BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE DEKÜBİT BAKIMINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİN VİTAL BULGULAR VE AĞRI ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Palyatif servisinde yatan hastalara dekübit pansumanı sırasında tercih ettikleri tamamlayıcı tedavi yöntemi girişimi doğrultusunda verilen bakımın vital bulgular ve ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla çalışma planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ön test son test kontrol gruplu çalışmanın örneklemini bir devlet hastanesinin palyatif sevisinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan Hasta Tanıtım Formu, Girişim Öncesi ve Sonrası Yaşam Bulguları Kayıt Formu, Görsel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki kare ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların gruplara göre yaş ortalaması deney grubu 77.26±6.48, kontrol grubunun ise 75.06±8.03 olduğu tespitedildi. Deney grubunda yer alan hastaların sırt+sakrum+topuk (%33.3) bölgelerinde dekübit yarası bulunmaktaydı. Deney grubundaki hastalar dua+lavanta (%60.0), müzik+lavanta (%40.0) tercih etmişlerdir. Anketimizde masaj yöntemi bulunmasına rağmen tercih eden olmamıştır. Deney grubundaki hastaların işlem sonrası Sistolik kan basıncı (SKB), Diyastolik kan basıncı (DKB), nabız ve solunum sayısı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Kontrol grubunun pansuman öncesi 7.00±.92 olan ağrı puan ortalamaları, pansuman sonrası 8.40±1.05’e yükseldiği gözlenmiştir. Sonuç: Hastalara uygulanan tamamlayıcı tedavi sonrası tansiyon, nabız değerinde düşme, solunum sayısında ve vücut ısısında değişme olmadığı tespit edildi. Palyatif servislerine tamamlayıcı tedavilerin kullanılması için hizmet içi eğitimlerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması. Tamamlayıcı tedaviler kullanılarak yeni araştırmaların daha uzun süreli başka kliniklerde yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dekübit, Hemşirelik, Tamamlayıcı Tedaviler, Yaşam Bulguları 


Keywords: