BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice YALÇIN
TEK EBEVEYNLİ AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN ERGENLERİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, tek ebeveynli ailelerde yaşayan ergenlerin yaşam kalitesinin incelenmesidir. Araştırma tek ebeveyni olup ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ergenlerin yaşam kaliteleri ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğu için ilişkisel tarama modelindedir. Konya merkezde ortaokul ve lisede öğrenimini sürdüren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12-17 yaş ergenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu ile ergenlerin sağlık, sosyal, duygusal ve çevresel yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi için tanımlayıcı istatistikler, nitel değişkenler için sayı ve yüzde, nicel değişkenler için veri dağılımına uygun olarak ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Tek ebeveyn ile yaşamını sürdüren ergenlerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi önemlidir. Yaşam kalitesi ölçümleri ile bedensel, psikolojik, sosyal ve çevresel değerlendirme yapılmakta, ergenlerin öznel algılarından yola çıkılarak, tek ebeveyn ile yaşama durumu analiz edilebilmektedir. DSÖ çocuklarda ve ergenlerde yaşam kalitesi ölçümlerinin yaşa uygun ve çocuk merkezli yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada ergenlik çağında yaşam kalitesi farklı bakış açılarından faydalanarak değerlendirilmiştir. Cinsiyet, yaş, kardeş sayısı değişkenleri ile Yaşam Kalitesi Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve istatistiksel olarak herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ancak anne ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi ve birlikte yaşadığı ebeveynin kim olduğuna ilişkin değişkenler arasında istatistiksel analizlerde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Anne baba eğitimi düşük olduğunda, ailenin gelir düzeyi düşük olduğunda ve tek ebeveyn ile birlikte yaşama süresi arttıkça yaşam kalitesi düşmektedir. Bu araştırma, ergenlerin psikolojik durumunda aile yapısının rolünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tek ebeveyn, Ergenler, Yaşam kalitesi 


Keywords: